เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: มะลิ ชูโต

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชกับครอบครัวที่ไม่มีผู้ป่วยจิตเวช วิธีการ ศึกษาครอบครัวงผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา จำนวนผู้ป่วย 30 ครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชทุกคนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและศึกษาจากครอบครัวที่ไม่มีผู้ป่วยจิตเวชอีก 30 ครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวเพื่อนบ้านของผู้ป่วยมีที่อยู่อาศัยในชุมชนเดียวกัน สมาชิกในครอบครัวเพื่อนบ้านทุกคนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามส่วนแรกเป็นข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ใช้แบบสอบถามเครื่องชี้วัดความสัมพันธ์ในครอบครัว ศึกษาโดยอำไพรัตน์ อักษรพรหม และคณะปี 2537 (Mc Master Family Assessment Device) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลที่ได้ พบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชซึ่งพิจารณาจากการทำหน้าที่ในครอบครัว 7 ด้าน คือ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร การแสดงบทบาทหน้าที่ การตอบสนองทางอารมณ์ การแสดงความห่วงใยเอื้ออาทร การควบคุมพฤติกรรม และการทำหน้าที่ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวสูงกว่า 2.00 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่กำหนดให้เป็นความสัมพันธ์ดีในทุกด้าน แสดงว่าในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชมีความสัมพันธ์ไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช และครอบครัวเพื่อนบ้าน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ นัยสำคัญที่ .05 สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชมีความสัมพันธ์ต่อกันไม่ดี สมควรที่จะดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยให้ความสนใจพัฒนา การทำหน้าที่ในครอบครัวทั้ง 7 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งเสริมให้บุคลากรทางจิตเวชเป็นผู้ให้ความรู้ และให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ของรัฐสู่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรให้การปรึกษาครอบครัวแก่ผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น
website link wife cheaters
unfaithful spouse unfaithful husband
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
percent of women that cheat click how to spot a cheater
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: family, psychiatry, ครอบครัว, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004064

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต