เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางครอบครัวและความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: ประไพศรี บูรณางกูร

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางครอบครัวและความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระว่างการสนับสนุนทางครอบครัว และความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา วิธีการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive Sampling) จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแรม SPSS/FW (Statistical Package for the Social Science for Window) โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ คะแนนต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความสัมพันธ์โดยสัมประสิทธิ์สหพันธ์เพียร์สัน ผลที่ได้ ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.7 เพศหญิงร้อยละ 39.3 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี มีสถานภาพสมรสเป็นโสด มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด ส่วนมากมีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 5-6 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจมีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย และส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามปกติเท่าบุคคลทั่วไป เมื่อมีอาการผิดปกติหรือมีเรื่องไม่สบายใจจะปรึกษาบิดา มารดามากที่สุด การสนับสนุนทางครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 65.3 ส่วนคะแนนความร่วมมือในการรักษาอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 60.7 และการสนับุสนุนทางครอบครัวและความร่วมมือในการรักาาอยุ่ในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 60.7 และการสนับสนุนทางครอบครัวและความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยจิตเภทมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .06 สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางครอบครัวของผู้ป่วยจิตเภทอยู่ในระดับปานกลาง จึงได้วางแผนให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย ในเรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการช่วยเหลือยกย่อง การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านเงินทอง สิ่งของ หรือการให้บริการเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมได้สำหรับผู้ป่วยจิตเภทยังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องในเรื่องการรับประทานยาควรจัดให้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำเรื่องการกำหนดวันนัดให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ และให้มีปฏิทินบันทึกการรับประทานยา รวมทั้งมีการให้การปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเมื่อได้รับยาทางจิตเวช
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
why men have affairs redirect redirect
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเภท, การสนับสนุนทางครอบครัว, การรักษาผู้ป่วยจิตเวภท, psychosis, psychiatry, schizophrenia, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004063

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต