เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางจิต - สังคมที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งรับการรักษาและขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา หะรินเดช

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางจิต - สังคมที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งรับการรักษาและขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านจิตใจ อัตราความชุกของปัญหาทางด้านจิตใจ และปัจจัยทางจิต - สังคมที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งรับการรักษาและขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา วิธีการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งมารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2538 - เดือนมีนาคม 2539 จำนวน 100 คน และผู้ป่วยโรคลมชักที่ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบทดสอบ SCL-90 และแบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI การวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW โดยใช้ค่าสถิติที่ร้อยละ t-test, Multiple Correlation และ Multiple Regression ผลที่ได้ จากการศึกษาพบว่าปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกผิดปกติทางร่างกาย การย้ำคิดย้ำทำ ความรู้สึกตนเองบกพร่อง ความรู้สึกซึมเศร้า ความรู้สึกวิตกกังวล ความรู้สึกไม่เป็นมิตร ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผล และพฤติกรรมบ่งชี้อาการวิตกจริตของผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งมารับการรักษาและขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 อัตราความชุกของปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักซึ่งมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและขาดการรักษา เท่ากับ 0.57 และ 0.17 ตามลำดับ ปัจจัยทางจิต-สังคมที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักที่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง การงาน คะแนนบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ( E ) ปัจจัยทางจิต-สังคมที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักที่ขาดการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องและการเรียน สรุปและข้อเสนอแนะ อัตราความชุกของปัญหาทางด้านจิตใจ ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการต่าง ๆ ของผู้ป่วยโรคลมชักที่มารับการรักษาต่อเนื่องสูงกว่าผู้ป่วยโรคลมชักที่ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องปัจจัยทางจิต-สังคมที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม มีบางปัจจัยที่เหมือนกัน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง และบางปัจจัยต่างกัน เช่น การเรียน การงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านลักษณะบุคลิกภาพ เป็นต้น ควรเพิ่มการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทางด้านจิตใจร่วมไปกับการควบคุมอาการชักด้วยกิจกรรมกลุ่มวิธีต่าง ๆ ประสานเครือข่ายสาธารณสุขภให้ดูแลปัญหาทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยโรคลมชักทุกรายเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ควรมีการศึกษากับปัจจัยทางจิต-สังคมอื่นๆ ที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักในกลุ่มอื่น ๆ อีก
why men have affairs website married men who cheat with men
husbands who cheat website why wifes cheat
link husband cheated why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
wife cheaters website open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
meet to cheat go why women cheat
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
married looking to cheat link how can people cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: epilepsy, psychiatry, psychology, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคลมชัก, ลมชัก, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต

Code: 201410004062

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต