เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิตและความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: ธงชัย ทวิชาชาติ, นันทิกา ทวิชาชาติ, อรพรรณ เมฆสุภะ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิตและความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของความผิดปกติทางจิต ต่าง ๆ ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า วิตกกังวล การฆ่าตัวตาย ลมชัก ปัญญาอ่อน และการติดยาและสารเสพติดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ KAP เกี่ยวกับสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางจิต วิธีการ ศึกษาในเชิง Descriptive Cross sectional, Community Survey, Multiple random sampling technic, Sample size 2,948 รายที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี โดยใช้แบบสัมภาษณ์ Screening and Diagnostic Test for Mental disorder 5 ชุด นำมาวิเคราะห์ความชุก (Prevalence) ของความผิดปกติทางจิตและวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ของตัวแปร KAP ด้วย SPSS สถิติที่ใช้การพรรณนาพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ X,S,D, Chi-square, Correlation coefficient และ Regression analysis ผลที่ได้ จากการศึกษาประชากร 2,948 ราย เป็นชาย 950 ราย, หญิง 1,988 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.2 และ 67.8 ค่าเฉลี่ยของอายุ 34 ปี พบว่าในชุดคัดกรองมีผู้ที่คาดว่าจะมีความผิดปกติทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ร้อยละ 21.3 ปัญญาอ่อน ร้อยละ 1.8 โรคประสาท ร้อยละ 15.4 โรคจิตต่าง ๆ ร้อยละ 9.6 มีอาการของอารมณ์ครื้นเครง ผิดปกติร้อยละ 14.3 อาการย้ำคิดย้ำทำร้อยละ 7.5 ความคิดและกระทำการฆ่าตัวตายร้อยละ 7.1 โรคลมชัก ร้อยละ 1.3 ใช้ยา/สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ร้อยละ 19.2 (ใช้เกิน 5 ครั้ง) ดื่มสุรา ร้อยละ 37.9 ในชุดวินิจฉัยโรค พบความผิดปกติทางจิตที่วินิจฉัยได้คือ จิตเภท ร้อยละ 1.3 ความผิดปกติของอารมณ์ชนิดคลุ้มคลั่งร้อยละ 9.3 ซึมเศร้า ร้อยละ 1 โรควิตกกังวลร้อยละ 10.9 ติดยาและสารเสพติดชนิดต่าง ๆ (Absed and dependence) ร้อยละ 11.2 สาร ยา ที่นิยมใช้บ่อยได้แก่ บุหรี่ รองลงมาคือ กัญชา การติดสุราเป็น Abused ร้อยละ 10.2 และ dependence ร้อยละ 8.2 ส่วน KAP พบว่ามีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตดีมาก เจตคติ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี พฤติกรรมการปฏิบัติตน ยังมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการส่งเสริมป้องกัน ผลการสำรวจเชิงคุณภาพ พบว่าผลกระทบเด่นชัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคือ ปัญหาการดื่มสุราของพ่อ-แม่ และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ข้อเสนอแนะ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาทางระบาดวิทยาที่ได้มาตรฐานโดยเครื่องมือที่ใช้ ได้ทดสอบและวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติเฉพาะอย่างได้ ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานวางแผนนโยบาย และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ น่าจะมีการศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ภาพรวมของการศึกษาทางระบาดวิทยาของปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนของประเทศไทย
why most women cheat signs of infidelity
website link wife cheaters
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
spy phone free download android spy apps free texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms click aid symptoms
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ระบาดวิทยา, ความชุก, ความผิดปกติทางจิต, จิตเวช, โรคซึมเศร้า, วิตกกังวล, การฆ่าตัวตาย, ลมชัก, ปัญญาอ่อน, เจตคติ, สุขภาพจิต, ประชาชน, ยาเสพติด, สารเสพติด, epidemiology, prevalence, psychiatry, depression, suicide, mental retard, epilepsy, drug abuse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004061

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต