เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการพยาบาลโดยการฝึกทักษะการดำเนินชีวิตในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชาย

 

ผู้วิจัย/Authors: ศรัญญา บุญพิทักษ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการพยาบาลโดยการฝึกทักษะการดำเนินชีวิตในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการดำเนินชีวิตในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชาย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองและนำผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการฝึกทักษะเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านอื่นต่อไป วิธีการ ประชากรในการศึกษาได้แก่ ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชายที่รับไว้รักษาในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ตึก 4-5-6 นานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จำนวน 30 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ กิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการดำเนินชีวิตแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ครั้ง และตารางประเมินพฤติกรรมการดำเนินชีวิตรวม 10 พฤติกรรม คือ การล้างหน้า แปรงฟัน การอาบน้ำ การสระผม การเช็ดตัว การหวีผม การแต่งกาย การจัดเก็บและดูแลของใช้ส่วนตัว การตัดเล็บมือเล็บเท้า การรับประทานอาหารและการรับประทานยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าคะแนนต่ำสุด ค่าคะแนนสูงสุด สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในแต่ละพฤติกรรม โดยใช้วิธี Repeated Measures ANOVA ผลที่ได้ ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการดำเนินชีวิตใน 10 พฤติกรรม ผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน ในแต่ละครั้งของการประเมิน โดยมีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมสูงสุดในครั้งที่ 5 ของการประเมินและพบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<.01)
My wife cheated on me click here all wives cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill website the morning after pill
spy phone free download spyware mobile texting spyware
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how to cheat with a married woman open infidelity signs
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
reasons women cheat click how to cheat on wife
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, กลุ่มกิจกรรมบำบัด, ทักษะการดำเนินชีวิต, กิจกรรมพยาบาล, จิตเวช, psychiatric nursing, psychiatry, psychotic patient, psychosis, group therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004059

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต