เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตในสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: ประเทือง อานันธิโก

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตในสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความชุกของปัญหาสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่อาศัยอยู่ในเขตทางภาคเหนือ ของประเทศไทย วิธีการ สำรวจปัญหาสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองสุขภาพจิตสำหรับคนไทย (THAI GHQ 30) และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ในสตรีกลุ่มดังกล่าว ผลที่ได้ ความชุกของปัญหาสุขภาพจิตของสตรีกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 40.7 ใช้การวิเคราะห์แบบตัวแปรเชิงเดี่ยวพบว่าความชุกของปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยทางด้านสังคมประชากร ปัจจัยด้านบทบาทและสัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมปัจจัยด้านการเจ็บป่วยทางร่างกายและทางจิต เมื่อนำปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบตัวแปรเชิงซ้อน พบว่าปัจจัยที่ยังคงมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตของสตรีกลุ่มดังกล่าวคือสถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย/เดือน อาชีพ การมีบุคคลคอยช่วยเหลือทางด้านการเงิน เมื่อยามที่เดือดร้อน และ การมีโรคเรื้อรังทางกาย สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าควรจัดความช่วยเหลือให้กับสตรีกลุ่มวัยหมดประจำเดือนทั้งที่มีและไม่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยควรจะฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของสตรีวัยนี้ เพื่อสามารถให้บริการที่สนองตอบความต้องการของตรีวัยหมดประจำเดือน ควรจัดบริการที่ผนวกทั้งการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มที่ยังไม่เกิดปัญหา และให้การบำบัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มในกลุ่มที่เกิดปัญหาสุขภาพจิตแล้ว เพื่อป้องกันมิให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้น และควรสนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวได้เข้ามารับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับสตรีวัยหมดประจำเดือน เพื่อให้สตรีเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดต่อไป
website why people cheat in marriage wife cheaters
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
cheaters wife affair read
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband cheated femchoice.org dating for married people
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความชุก, ระบาดวิทยา, ปัญหาสุขภาพจิต, สตรีวัยทอง, วัยหมดประจำเดือน, สุขภาพจิต, mental health problem, epidemiology, prevalence, menopause, female

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004057

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต