เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจสุขภาพจิตของประชาชน จังหวัดยโสธร

 

ผู้วิจัย/Authors: นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจสุขภาพจิตของประชาชน จังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนจังหวัดยโสธร วิธีการ สุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,000 คน เป็นผู้ที่อยู่เขตเมือง 400 คน และเขตอำเภออื่น ๆ 600 คน ในช่วงเดือนมีนาคม 2541 โดยใช้แบบสอบถาม GHQ-20 ฉบับภาษาไทย ผลที่ได้ ประชาชนจังหวัดยโสธรมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 19.1 เพศหญิงมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าเพศชาย คิดเป็นอัตรา 2:1 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี พบว่ามีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ คือ ร้อยละ 28.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มอื่นควรให้ความสนใจในการจัดการดูแลช่วยเหลือให้มากขึ้น และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต เช่น การเจ็บป่วย ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจต่อไป
unfaithful spouse cheat husband
link unfaithful husband why women cheat on husbands
My wife cheated on me click here all wives cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
cheats read infidelity in marriage
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: สุขภาพจิต, การสำรวจ, ปัญหาสุขภาพจิต, ประชาชน, mental health problem, survey

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004054

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต