เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทัศนคติของบุคลากรสุขภาพจิตที่มีต่อการให้บริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนของหมอดู

 

ผู้วิจัย/Authors: อุดม เพชรสังหาร, สกุลรัตน์ จารุสันติกุล, มณฑา จันโทริ, จันทนา มาศธนพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: ทัศนคติของบุคลากรสุขภาพจิตที่มีต่อการให้บริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนของหมอดู

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตที่มีต่อการให้บริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนของหมอดู 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพ และทัศนคติที่มีต่อการให้บริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนของหมอดู 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาเครือข่ายหมอดูในเรื่องการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากแบบสอบถามที่ส่งไป 467 ฉบับ ได้รับการตอบกลับ 381 ฉบับ (ร้อยละ 81.58) ผลที่ได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 34 ปี ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตมาแล้วเฉลี่ย 6.7 ปี เป็นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลจิตเวชมากที่สุด ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยให้บริการผู้ป่วย และร้อยละ 85.8 เคยมีประสบการณ์ในการดูหมอ โดยเหตุผลของการไปดูหมอ ร้อยละ 77.9 อยากลอง ร้อยละ 62.9 อยากดูฤกษ์ยามเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบกิจกรรมบางอย่าง เรื่องที่นำไปถามหรือปรึกษาหมอดูส่วนใหญ่ตอบว่าทำให้มีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้น สบายใจขึ้น ในส่วนทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการสุขภาพจิตของหมอดูพบว่าส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวก ได้แก่ เห็นด้วยว่าหมอดูช่วยบรรเทาความทุกข์ใจ เป็นที่พึ่งทางใจให้กับประชาชนได้และหมอดูสามารถจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพได้ถ้าได้รับการพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตเพิ่มเติม แต่ก็ยังมีทัศนคติในเชิงลบบางประการ ได้แก่ การมีทัศนะว่าหมอดูเป็นอาชีพที่แสวงหาผลประโยชน์ได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สรุปและข้อเสนอแนะ 1. การใช้กระบวนการพัฒนาหมอดูให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเป็นไปได้เพราะบุคลากรสาธารณสุขให้การยอมรับในระดับหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าบุคลากรสาธารณสุขยังไปขอใช้บริการหมอดูและพบว่าตนได้รับประโยชน์จากบริการดังกล่าว 2. จุดที่ต้องระมัดระวังในการทำงานกับหมอดูประการหนึ่งคือ การที่บุคลากรสาธารณสุขไม่เห็นด้วยว่าหมอดูสามารถเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทัศนะเช่นนี้อาจเป็นสิ่งที่บั่นทอนการทำงานร่วมกันระหว่างหมอดูและบุคลากรสาธารณสุขได้ ถ้าพัฒนาให้เกิดการทำงานร่วมกันบุคลากรสาธารณสุขคงจะต้องให้การยอมรับและเคารพต่อระบบการทำงานของเขาพร้อมทั้งต้องยอมรับความหลากหลายในบริการที่มีอยู่ในสังคม 3. การที่ยังมีบุคคลที่มีความคิดว่าหมอดูเป็นอาชีพที่แสวงหาผลประโยชน์มากกว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมที่ไม่อาจปฏิเสธได้ อย่างไรก็ตามในสังคมก็มีทั้งคนดีและไม่ดี ทุกคนต่างมีจุดอ่อนแต่หากจะพัฒนาความร่วมมือระหว่างบุคลากร 2 กลุ่ม คงจะต้องเลือกมองสิ่งที่เป็นจุดแข็ง/จุดเด่น ในบทบาทของหมอดูว่าสามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างไรบ้าง
unfaithful spouse unfaithful husband
website open i dreamed my husband cheated on me
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone free download android spy apps free texting spyware
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ทัศนคติ, สุขภาพจิต, บริการสุขภาพจิต, หมอดู, จิตวิทยา, attitude, psychology, mental health service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขภาพจิต 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004050

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต