เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนาหมอดูเพื่อการดูแลสุขภาพจิตประชาชน

 

ผู้วิจัย/Authors: อุดม เพชรสังหาร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนาหมอดูเพื่อการดูแลสุขภาพจิตประชาชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การพัฒนาหมอดูเพื่อการดูแลสุขภาพจิตประชาชน เกิดจากข้อสังเกตที่พบว่าการใช้บริการหมอดูเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นมานานและพบเห็นประจำในสังคมไทย โดยเฉพาะในระยะที่ประเทศไทยเผชิญภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ พบว่าหมอดูมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ประกอบกับนโยบายในการพัฒนางานบริการสุขภาพจิตตามแนวทางดังกล่าว โดยหวังว่าหมอดูซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในชุมชนจะสามารถเป็นผู้ให้บริการสุขภาพจิตเบื้องต้นแก่ชุมชนได้ วิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินงานได้แก่ การค้นหาแกนนำหมอดูด้วยวิธีสังคมิติ (Sociogram) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาโครงการด้วยการทบทวนวรรณกรรม การสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของหมอดูต่องานสุขภาพจิต สำรวจภาวะสุขภาพจิต ผู้ใช้บริการหมอดู และสำรวจทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตที่มีต่อการให้บริการสุขภาพจิต แก่ประชาชนของหมอดูการประชุมแกนนำหมอดูเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและเนื้อหาในการดำเนินโครงการ ทำให้ได้ข้อสรุปว่าทักษะที่จะต้องพัฒนาให้หมอดู คือ “ทักษะการให้คำปรึกษา” โดยจัดในรูป กลุ่มสนทนา (Focus group) ระหว่างหมอดูและนักวิชาการสุขภาพจิตและได้มีการทดลองใช้หลักสูตร ผลที่ได้ ในการทดลองใช้หลักสูตร ใช้เวลา 1 วัน โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประกอบด้วยหมอดู 7 คน นักวิชาการสุขภาพจิต 4 คนผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า เนื้อหาที่กำหนดไว้ไม่สามารถแยกเป็นประเด็นออกจากันได้อย่างชัดเจนเนื่องจากเนื้อหามีความต่อเนื่องและคาบเกี่ยวกันมาก สมาชิกที่เข้าร่วมการสัมมนามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิชาโหราศาสตร์และสุขภาพจิต แต่หมอดูยังไม่เกิดความประทับใจ (Appreciate) ในหลักการให้คำปรึกษา มีหมอดูบางรายที่มองเห็นประโยชน์ของการนำหลักของการให้คำปรึกษาไปใช้ในการทำงานของตน หมอดูทั้งหมดมีความเชื่อมั่นในศาสตร์ของตนว่าสามารถให้คำตอบหรือให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ เมื่อจบการสัมมนามีการมอบเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาให้หมอดูเพื่อศึกษาด้วยตนเอง สรุปและข้อเสนอแนะ การติดตามหลังการสัมมนาเป็นการประเมินเอกสารที่มอบให้หมอดูศึกษาด้วยตนเองและผลที่เกิดกับหมอดูพบว่าหมอดูได้รับประโยชน์จากเนื้อหาในเอกสาร แต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบให้เหมาะสมกับหมอดูยิ่งขึ้น มีหมอดู 1 คน ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาเครือข่ายต่อโดยให้ศูนย์สุขภาพจิต 3 เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และงบประมาณบางส่วน บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานครั้งนี้ คือวิธีการทำงานกับประชาชนหรือองค์กรท้องถิ่นที่ต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัว การรู้จักเปิดใจให้กว้างการยอมรับและเคารพในศักยภาพของบุคคลที่เราทำงานด้วย
click here cheat on husband what is infidelity
unfaithful spouse cheat husband
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
why men have affairs redirect redirect
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
why do husband cheat link when married men cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories

Keywords: ทัศนคติ, สุขภาพจิต, บริการสุขภาพจิต, หมอดู, จิตวิทยา, attitude, psychology, mental health service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขภาพจิต 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004047

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต