เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: อุดม เพชรสังหาร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1. ภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดู 2. ชนิดของปัญหาที่หมอดูได้ให้บริการ 3. เครือข่ายสังคมที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ของผู้ใช้บริการหมอดูในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น วิธีการ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต (General Health Questionnaire 12:GHQ 12) โดยให้หมอดูเป็นผู้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบเอง ผลที่ได้ ผลการศึกษาพบว่าจากจำนวนตัวอย่าง 273 คน ช่วงอายุที่มาใช้บริการหมอดูมากที่สุดคือ อายุ 21-40 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้จบปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 41.58 เป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ในจำนวนนี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ ร้อยละ 76.5 และ 23.5 ตามลำดับกลุ่มอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด คือ กลุ่มอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.0 ปัญหาที่นำมาปรึกษาหมอดูมากที่สุดคือ เรื่องงาน เรื่องเศรษฐกิจและเรื่องความรักหรือเนื้อคู่ ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.3 มีปัญหามาปรึกษาหมอดูมากกว่า 1 เรื่อง สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจากการใช้บริการหมอดูได้แก่ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความทุกข์ใจ ช่วยให้มีกำลังใจและมีความหวังในชีวิตมากขึ้น สำหรับเครือข่ายสังคมที่กลุ่มตัวอย่างขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาก่อนมาพบหมอดู ได้แก่ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง และแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามลำดับ
website link wife cheaters
husbands who cheat click why wifes cheat
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
reasons women cheat go how to cheat on wife

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, ทัศนคติ, สุขภาพจิต, บริการสุขภาพจิต, หมอดู, จิตวิทยา, attitude, psychology, mental health service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขภาพจิต 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004046

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต