เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นครั้งแรกและครั้งรอง

 

ผู้วิจัย/Authors: วารุณี ตั้งเสรี

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นครั้งแรกและครั้งรอง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

บทนำ : โรคจิตเภทพบได้บ่อย รักษาไม่หายขาด ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลบ่อยๆ ผู้ดูแลมักมีความวิตกกังวลต่ออาการของโรคและการดูแลผู้ป่วยทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย จึงทำให้สนใจศึกษาทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยโรคจิตเภทในกลุ่มดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รับไว้รักษาครั้งแรกและครั้งรอง วิธีการศึกษา : ทำการศึกษาแบบ Descriptive Study กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นครั้งแรก 135 คน ครั้งรอง 135 คน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ญาติระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ถึง 31 มกราคม 2539 ผลการวิจัย : 1. ญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลครั้งแรก มีทัศนคติในภาพรวมดี กว่า ญาติผู้ป่วยที่รับไว้ รักษาครั้งรองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P< 0.05 2. รายละเอียดของทัศนคติเป็นรายข้อ พบว่า 2.1 ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลครั้งแรกดีกว่าญาติผู้ป่วยที่รับไว้ รักษาครั้งรองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ < 0.05 คือ ท่านคิดว่าเป็นผู้ป่วยเป็นภาระต่อครอบครัวมาก,ท่านอยากให้ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลตลอดไป,สิ่งที่ท่านกังวลมากขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวคือกลัวผู้ป่วยทำร้าย,ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีความสำคัญต่อท่านมาก,ท่านอยากหนีจากผู้ป่วยไปไกลๆ,ท่านคอยให้กำลังใจและปลอบใจเมื่อผู้ป่วยกำลังทำผิดพลาด,ท่านมักเผลอตำหนิหรือด่าว่าผู้ป่วยบ่อยๆ,โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่มีโอกาสรักษาให้หายได้,ท่านรู้สึกอับอายผู้คนในหมู่บ้านที่จะให้รู้ว่ามีผู้ป่วยโรคจิต 2.2 ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลครั้งแรกไม่แตกต่างกันจากญาติผู้ป่วยที่รับไว้ครั้งรองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05 คือ ท่านรู้สึกว่าสงสารผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้,กิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ท่านต้องคอยดูแลทุกอย่าง,ท่านให้ผู้ป่วยทำงานหรือตัดสินในแก้ปัญหาส่วนตัวด้วยตนเอง,ผู้ป่วยมักมีเรื่องมาปรึกษาท่านบ่อยๆ,ท่านยกย่องรักใคร่และให้เกียรติผู้ป่วยน้อยลง,ท่านรู้สึกลำบากใจในการดูแลผู้ป่วย,ท่านคิดว่าผู้ป่วยโรคจิตสามารถทำประโยชน์แก่ครอบครัวได้,ท่านสนใจและเอาใจใส่ผู้ป่วยเหมือนสมาชิกคนอื่นๆที่อยู่ในบ้าน 2.3 ทัศนคติของญาติผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลครั้งรอง ดีกว่าญาติผู้ป่วยที่รับไว้ครั้งแรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P< 0.05 คือ ท่านให้ผู้ป่วยอยู่บ้านเฉยๆเพราะกลัวผู้ป่วยอาการกำเริบ,ท่านคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตา,ส่วนใหญ่ท่านจะให้ผู้ป่วยอยู่แต่ในบ้าน
website why people cheat in marriage wife cheaters
unfaithful spouse unfaithful husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
why men have affairs redirect redirect
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
my husband cheated femchoice.org dating for married people
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married men affairs go reasons why husbands cheat
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: ทัศนคติ, ญาติต่อผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยโรคจิตเภท, attitude, schizophrenia

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002154

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต