เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เจตคติของพยาบาลต่อปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สุบิน สมีน้อย, สุพิน พิมพ์เสน, มัลลิฑา พูนสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: เจตคติของพยาบาลต่อปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research ) ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของพยาบาลต่อปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลจิตเวช และศึกษาเปรียบเทียบเจตคติระหว่าง กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ และกลุ่มพยาบาลเทคนิคต่อปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น เริ่มศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2538 ถึงเดือน กันยายน 2539 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาาคือพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิคระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามวัดเจตคติตามวิธีเลเคิด ที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน การทดสอบค่าความเที่ยง(Reliability) ด้วยวิธี Alpha coefficient = 0.92 วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ ตำแหน่ง สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดและประสบการณ์การอบรมการพยาบาลจิตเวชใช้ค่าร้อยละ 2. ข้อมูลทั่วไปได้แก่ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. ระดับเจตคติใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเจตคติระหว่างกลุ่ม ใช้สถิติ T-test และสถิติ ONE WAY ANOVA ผลการวิจัยพบว่า จำนวนผู้ส่งแบบสอบถามกลับคืนคิดเป็นร้อยละ 83.0 เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.2 อายุเฉลี่ย 33 ปี สถานภาพสมรสคู่มากที่สุด คิดเป็นร้อย 72.7 ระดับการศึกษาสูงสุดมากที่สุด คือ พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ระดับต้น คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นตำแหน่งพยาบาลจิตเวชเฉลี่ย 12 ปี ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การอบรมการพยาบาลจิตเวช คิดเป็นร้อยละ 74.2 และมีรายได้เฉลี่ย 9,594 บาทต่อเดือน ค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติของพยาบาล ต่อปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลจิตเวชโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( mean = 179.77, SD= 23.79) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติผู้ป่วยจิตเวชมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P=0.001) ส่วนด้านงานที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบัน ด้านนโยบายและผู้บังคับบัญชาด้านผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติไม่แตกต่างกัน(P> 0.05)
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website link wife cheaters
link unfaithful husband why women cheat on husbands
My wife cheated on me click here all wives cheat
free abortion pill open when to get abortion
how to spot a cheater how many people cheat open
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: เจตคติ, คุณภาพการพยาบาลจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002136

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต