เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยโรคจิตที่รับบริการต่อการซื้อยาทางไปรษณีย์

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริวรรณ เพ็ชรศรีกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยโรคจิตที่รับบริการต่อการซื้อยาทางไปรษณีย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยโรคจิตที่ใช้บริการสั่งซี้อยาทางไปรษณีย์ 2. เพื่อศึกษาความต้องการของญาติผู้ป่วยโรคจิตในการปรับปรุงสั่งซื้อยาทางไปรษณีย์ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับญาติผู้ป่วยโรคจิตที่รับบริการสั่งซื้อยาทางไปรษณีย์ วิธีการ ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ผลที่ ได้คือ 1. ญาติผู้ป่วยที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อบริการสั่งซื้อยาทางไปรณีย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 2. ญาติผู้ป่วยที่รายรับ-รายจ่ายแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อบริการสั่งซื้อยาทางไปรษณีย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 3. ญาติผู้ป่วยที่มีความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่างๆมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อบริการสั่งซื้อยาทางไปรษณีย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 จากการศึกษาในภาพรวม ญาติรู้สึกพอใจในบริการสั่งซื้อยาทางไปรษณีย์ดังจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่ในการต้อนรับดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองเมื่อมีปัญหาซักถาม ได้รับคำตอบที่พึงพอใจ แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญศิริ สมใจและคณะ(2538) ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ณ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น พบว่ามีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการส่งยาทางไปรษณีย์ จะเห็นได้ว่า แม้การศึกษาความพึงพอใจในผู้รับบริการที่แตกต่างกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ให้บริการเป็นบุคลากรทีมเดียวกัน ซึ่งต้องทำงานทั้ง 2 หน้าที่ คือให้บริการผู้ป่วยนอกและบริการส่งยาทางไปรษณีย์ ถึงแม้ว่าจะทำการศึกษาห่างกันถึง 2 ปี แต่ผลการศึกษาที่ได้รับก็ไม่มีความแตกต่างกันดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ในภาพรวมแล้ว การให้บริการทั้งกลุ่มงานผู้ป่วยนอกเป็นบริการที่อยู่ในเกณฑ์ดี จึงทำ ให้ผู้ปรับบริการเกิดความ พึงพอใจ สรุปและข้อเสนอแนะ ศึกษา สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตไม่ไปรับบริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทั้งๆ ที่เป็นยาโรงพยาบาลจิตเวชส่วนใหญ่ส่งไปสนับสนุนในเขตรับผิดชอบ
website women that cheat with married men wife cheaters
link husband cheated why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters go open
why men have affairs redirect redirect
meet to cheat femchoice.org why women cheat
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: ความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยโรคจิต, บริการต่อการซื้อยาทางไปรษณีย์, ญาติผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, ความพึงพอใจ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002135

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต