เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: วรางรัตน์ ทะมังกลาง

ชื่อเรื่อง/Title: ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ลักษณะครอบครัว สภาวะสุขภาพร่างกาย โรคประจำตัวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ประชากรคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน 300 คน ได้ข้อมูลกลับคืนและสมบูรณ์ จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 86.87 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต โดยตรวจสอบความเที่ยงและทำความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีหาค่าจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย 1. พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น พบว่าเจ้าหน้าที่ดูแลตนเอง ในด้านสุขภาพจิตมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หรือเหมาะสมตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ด้านการดูแลตนเองโดยรวม ด้านการพัฒนาการรู้จักตนเอง 2. ปัจจัยด้านสถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 3. ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ลักษณะครอบครัวและภาวะสุขภาพร่างกาย ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต
married affairs sites online why do wifes cheat
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
my husband cheated femchoice.org dating for married people
percent of women that cheat link how to spot a cheater

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต, พฤติกรรม, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002134

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต