เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และปัญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อโครงการค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชัก และปัญญาอ่อน

 

ผู้วิจัย/Authors: นลินี อนวัชมงคล, วัชนี หัตถพนม, วรรณประภา ชลอกุล, ละเอียด ปัญโญใหญ่, จุรัญ อึ้งสำราญ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และปัญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อโครงการค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชัก และปัญญาอ่อน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และปัญหาในการปฏิบัติงานของ อสม. ตามโครงการค้นหาและดูแลผู้ป่วย โรคจิต ลมชัก และปัญญาอ่อน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้และทัศนคติของ อสม. วิธีการดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อสม. ที่รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการครบทุกขั้นตอนที่กรมสุขภาพจิตกำหนด จำนวน 44 คน (จาก 50 ศสมช. ในเขต 6 ) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และหาค่าความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ในหมวดความรู้เท่ากับ 0.744 ในหมวดทัศนคติเท่ากับ 0.763 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลสามเดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2539 ) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ โดยข้อมูลทั่วไปใช้แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้และทัศนคติของ อสม. ใช้สถิติ T-test F-test และ Student Newman Keuts test ผลการวิจัย ข้อมูลทั่วไปของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 54.5 % อายุอยู่ในช่วง 31-50 ปี มากที่สุด 54.5 % สถานภาพสมรสคู่ 90.9 % การศึกษาประถมศึกษา 75.0 % อาชีพเกษตรกรรม 52.3 % ได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดประชุม 97.7 % ระยะเวลาที่รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการ 7-12 เดือน 47.7 % ความรู้ของ อสม. ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชัก และปัญญาอ่อน ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับปัญหาในด้านการปฏิบัติงานพบว่า อสม. ตัดสินใจไม่ได้ กรณีพบว่า ผู้ป่วยมีอาการของหลายโรครวมกัน 56.8 % ไม่เคยได้รับเงินค่าติดตามดูแลผู้ป่วย 30 บาท/คน/ปี 72.7 % อสม. ทั้งหมดใช้ใบสำรวจซักถามเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคเท่านั้น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของ อสม.ได้แก่สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของ อสม. คืออาชีพที่แตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
married looking to cheat open how can people cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: ทัศนคติ, อาสาสมัครสาธารณสุข, โครงการค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชัก และปัญญาอ่อน, อสม, attitude, psychology, psychiatry, MR, epilepsy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002133

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต