เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ให้การปรึกษาในเครือข่ายเขต 6

 

ผู้วิจัย/Authors: อรพิน ยอดกลาง

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ให้การปรึกษาในเครือข่ายเขต 6

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

บทนำ ปีงบประมาณ 2538 โครงการพัฒนาเครือข่ายการให้การปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์เขต 6 ได้เริ่มดำเนินการในการที่จะให้การปรึกษาในเขต 6 มีมาตรฐานในการให้การปรึกษาในรูปแบบเดียวกัน .มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถเพื่อนำไปสู่การบริการปรึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ ทัศนคติ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ให้การปรึกษา และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้และทัศนคติ วิธีการศึกษา ศึกษาเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรทุกคนที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ให้การปรึกษาในเขต 6 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2538 รวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 145 คน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ ผลการศึกษา จากผู้ตอบแบบสอบถาม 127 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพคู่ อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี และมีตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยภาพรวมของความรู้และทัศนคติของผู้ให้การปรึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติ พบว่า ผู้ให้การปรึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติ ต่อการให้การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สรุปผล ควรเน้นการสอนในด้านทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การทำงานในลักษณะเครือข่ายจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการการปรึกษา
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: ทัศนคติ, ผู้ให้การปรึกษา, ปรึกษา, โรคเอดส์, เอดส์, counseling, aids, attitude, counselor

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต

Code: 201390002132

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต