เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการยอมรับตนเองและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้สูงอายุในชมรมข้าราชการเกษียณอายุ

 

ผู้วิจัย/Authors: ละเอียด ปัญโญใหญ่, วัชนี หัตถพนม, ทิพากร ปัญโญใหญ่, เครือวัลย์ ชาญนุวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการยอมรับตนเองและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้สูงอายุในชมรมข้าราชการเกษียณอายุ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการยอมรับตนเองและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้สูงอายุ ในชมรมข้าราชการเกษียณอายุ จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่ทำการศึกษาได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ ความเพียงพอของรายได้ ระดับการศึกษา ลักษณะการอยู่อาศัยในครอบครัว โรคประจำตัวอัตราการเข้าร่วมในสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ในชมรมข้าราชการเกษียนอายุ จังหวัดขอนแก่น ที่มารับบริการตรวจสุขภาพในคลินิคผู้สูงอายุโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ระหว่าง เดือนมกราคม 2538 – มีนาคม 2539 จำนวน 187 คน โดยคำนวณกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากร 350 คน (จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมข้าราชการการเกษียนอายุทั้งหมด) โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน (yamane) และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างมีระบบ(Systematic Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ แบบวัดการยอมรับตนเอง แบบวัดพฤติกรรมเผชิญความเครียด และได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน และหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ได้ค่าความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์การยอมรับตนเองและแบบวัดสัมภาษณ์พฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้สูงอายุเท่ากับ 0.786 และ 0.869 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับตนเอง และพฤติกรรมเผชิญความเครียดโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการยอมรับตนเอง และพฤติกรรมเผชิญความเครียดได้แก่ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ การศึกษา โรคประจำตัว อัตราการเข้าร่วมในสังคม การยอมรับตนเอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเผชิญความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัยในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุ และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับตนเอง และพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้สูงอายุพบว่า มีความสัมพันธ์ปานกลาง
husbands who cheat website why wifes cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
meet to cheat go why women cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories

Keywords: พฤติกรรมเผชิญความเครียด, ผู้สูงอายุ, เกษียณ, ความเครียด, พฤติกรรม, การยอมรับตนเอง, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002131

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต