เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทัศนคติต่อบริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เคยหลบหนีและไม่เคยหลบหนีในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพิน พิมพ์เสน, สุบิน สมีน้อย, กุศลา พลนุรักษ์, ณัฐิกา ราชบุตร

ชื่อเรื่อง/Title: ทัศนคติต่อบริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เคยหลบหนีและไม่เคยหลบหนีในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ป่วยต่อบริการ ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ป่วยที่เคยหลบหนี และไม่เคยหลบหนี และศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรที่ต่างกันกับทัศนคติของผู้ป่วยต่อบริการในโรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 ถึงเดือน กรกฎาคม 2537 ผู้ป่วยจำนวน 272 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เคยหลบหนี 55 ราย ผู้ป่วยที่ไม่เคยหลบหนี 217 ราย การศึกษาโดยการตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติของผู้ป่วยต่อบริการในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (mean = 4027,SD=0.35) 2. ผู้ป่วยที่เคยหลบหนีและไม่เคยหลบหนีมีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อบริการในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน(P = 0.540) 3. ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ครั้งที่เข้ารับการรักษา จำนวนวันที่อยู่รักษา รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน การได้รับการตามญาติมารับกลับ และการมาเยี่ยมของญาติผู้ป่วยที่ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติไม่แตกต่างกัน(P>0.05) 4. ปัจจัยด้านอาชีพที่ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P= 0.0035)
My wife cheated on me click here all wives cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
looking to cheat click my husband cheated on me
percent of women that cheat click how to spot a cheater
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
cheaters faithwalker.org all women cheat
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ทัศนคติฺ, บริการสุขภาพจิต, บริการทางจิตเวช, จิตเวช, หลบหนี, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, psychiatry, attitude

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข;สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002129

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต