เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: วรรณภา แห้วดี

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 3. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอกต่อไปการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นได้พัฒนางานบริการผู้ป่วยนอก ดังนี้ 1. การต้อนรับผู้รับบริการ 2. การปรับปรุงระบบบริการ 3. การพัฒนาบุคลากร ประชากร/ ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยนอกและญาติผู้ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ จำนวน 300 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีระบบ สรุปผลการศึกษา 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 21- 30 ปี รองลงมาอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม สำหรับที่อยู่อาศัยในปัจจุบันจะอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเองมารับบริการ ประเภทบริการเป็นผู้ป่วยเก่าและโรคที่มารักษามากที่สุด คือ โรคประสาท 2. ผู้มารับบริการ ที่แผนกผู้ป่วยนอก มีความพึงพอใจในการบริการที่พัฒนาขึ้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่บริการแจกน้ำดื่มและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการในการให้บริการมากยิ่งขึ้น 3. จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่แผนผู้ป่วยนอก ผู้รับบริการมีความยินดีที่มีเจ้าหน้าที่บริการน้ำดื่ม และแนะนำขั้นตอนการรับบริการด้วยความพึงพอใจ ในระดับดี ร้อยละ 75.85 ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนการให้บริการระหว่างกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ผู้มารับบริการสับสน เช่น ห้องบัตรตึกตรวจโรคควรอยู่ด้วยกันห้องจ่ายยาและห้องเก็บเงินควรเพิ่มห้องขึ้นด้วย ควรมีการหาความพึงพอใจของผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่) หลังการพัฒนาบริการแล้วศึกษาเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ก่อนการพัฒนาบริการ
website women that cheat with married men wife cheaters
why men have affairs website married men who cheat with men
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife

Keywords: บริการผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, บริการจิตเวช, ผู้ป่วยทางจิตเวช, บริการสุึขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002128

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต