เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: รุจิรา จงสกุล, สิวลี เปาโรหิตย์, วรรณภา แห้วดี, เพ็ญศิริ สมใจ, วัชนี หัตถพนม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research )เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่เคยและเคยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ขณะพาผู้ป่วยมารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก จำนวน 200 คน ระหว่างเดือนมกราคมถึง มิถุนายน 2539 โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive random sampling) รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับความพร้อมของครอบครัวด้วย F-test , Correlate การถดถอยพหุแบบขั้นตอน เพื่อหาปัจจัย ในการร่วมพยากรณ์ความพร้อมของครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า 1. การสนับสนุนทางสังคม เจตคติต่อผู้ป่วย การรับรู้ และการเผชิญกับปัญหาของครอบครัว ลักษณะครอบครัว และความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและการรักษาผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่เป็นผู้ป่วยนอก สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่เป็นผู้ป่วยในอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. เมื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆพบว่า เจตคติต่อผู้ป่วยการรับรู้และเผชิญปัญหาของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะครอบครัว และความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กับความพร้อมของครอบครัว ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถร่วมพยากรณ์ความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้านได้
husbands who cheat click why wifes cheat
read website married and want to cheat
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
meet to cheat femchoice.org why women cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
percent of women that cheat link how to spot a cheater

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภท, ครอบครัว, จิตเภท, โรคจิต, การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน, psychiatry, home care, family, schizophrenia

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002127

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต