เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงานซึ่งปฏิบัติงานสัมผัสกับสารตะกั่ว

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา หะรินเดช

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงานซึ่งปฏิบัติงานสัมผัสกับสารตะกั่ว

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงานซึ่งปฏิบัติงานสัมผัสกับสารตะกั่ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพจิต อัตราความชุกของปัญหาสุขภาพจิต ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตะกั่วในเลือดกับสภาวะสุขภาพจิต และความสัมพันธ์ระหว่างระดับตะกั่วในเลือดกับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งปฏิบัติงานสัมผัสกับสารตะกั่ว โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ใช้แรงงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานประกอบแบตเตอรี่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีแห่งเดียวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 44 คน ด้วยแบบสอบถามที่ สร้างขึ้น แบบทดสอบ SCL - 90 และแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Raven progressive Matrices ชุด A,B,C,D,E การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป EPIINFO เวอร์ชั่น 6 ใช้ค่าสถิติร้อยละ ,X,S,D, และค่าสหสัมพันธ์ ( r ) และ Non-Parametric Statistic ด้วยการทดสอบมัธยฐานแล้วทดสอบไคสแควร์ ที่แก้เกี่ยวกับค่าต่อเนื่องเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1. ลักษณะทั่วไปของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งปฏิบัติงานสัมผัสกับสารตะกั่ว พบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 93.20 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 79.60 โดยมีอายุเฉลี่ย 28.20 ปี ร้อยละ 84.10 จบระดับประถมศึกษา มีระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานแบตเตอรี่น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 50.00 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบัติงานนาน 11-15 ปี คิดเป็น ร้อยละ 25.00 และมีระยะเวลาเฉลี่ยของการปฏิบัติงาน 7.41 ปี ร้อยละ 81.80 ของผู้ใช้แรงงานไม่มีโรคประจำตัว 2. ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพจิต พบว่า ผู้ใช้แรงงานปฏิบัติงานสัมผัสกับ สารตะกั่ว ร้อยละ 88.60 มีภาวะการเจ็บป่วยบ้างและมีประวัติการเจ็บป่วยภายใน 6 เดือนที่ผ่านมาจนต้องรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย ร้อยละ 38.60 ผู้ใช้แรงงานร้อยละ 86.40 ปฏิบัติงานสัมผัสกับสารตะกั่วโดยตรงและร้อยละ 86.40 คิดว่ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายในการทำงาน ส่วนการป้องกันอันตรายจากสารเคมีร้อยละ 61.40 ของผู้ใช้แรงงานปฏิบัติตามวิธีการป้องกันทุกกรณี จำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ใช้แรงงานมีเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดับปกติ และร้อยละ 75.10 มีระดับตะกั่วในเลือดมากกว่า 60 ไมโครกรัมต่อ 100 มิลลิลิตรขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือด 67.34 (+12.42) 3. สภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงานซึ่งปฏิบัติงานสัมผัสกับสารตะกั่ว พบว่า 3.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนน สภาวะสุขภาพจิตทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ปกติ (T score 40-60) 3.2 ความชุกของปัญหาสุขภาพจิตพบว่ามีถึงร้อยละ 45.45 หรืออัตราความชุก 0.45 3.3 สภาวะสุขภาพจิตแต่ละด้าน พบมีความผิดปกติของสภาวะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกผิดปกติด้านร่างกายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 34.09 และรองลงมาเป็นความรู้สึกกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีเหตุผลและความรู้สึกซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 15.91 และ 13.64 ตามลำดับ 4. ลักษณะทั่วไปที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพจิต พบว่า สภาวะสุขภาพจิตแต่ละด้านไม่มีความแตกต่างกันตามลักษณะทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้น คะแนนสภาวะสุขภาพจิตด้านความวิตกกังวลมีความแตกต่างกันตามระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพจิต พบว่า สภาวะสุขภาพจิตแต่ละด้านไม่มีความแตกต่างกันตามปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้น 5.1 คะแนนสภาวะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกผิดปกติด้านร่างกายมีความแตกต่างกันตามสุขภาพร่างกายทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5.2 คะแนนสภาวะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกซึมเศร้ามีความแตกต่างกันตามประวัติการเจ็บป่วยภายใน 6 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5.3 คะแนนสภาวะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีเหตุผลมีความแตกต่างกันตามความคิดเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6. ความสัมพันธ์ ระหว่าง ระดับตะกั่วในเลือด และ คะแนนความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของผู้ใช้แรงงานซึ่งปฏิบัติงานสัมผัสกับสารตะกั่ว พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ ( r ) เท่ากับ -0.02 แต่ถ้าพิจารณาผู้ใช้แรงงานที่มีระดับตะกั่วในเลือด ตั้งแต่ 40 ไมโครกรัมขึ้นไป พบว่า ค่าสหสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เป็น 0.07 7. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตะกั่วในเลือดและคะแนนสภาวะสุขภาพจิตแต่ละด้านของผู้ใช้แรงงานซึ่งปฏิบัติงานสัมผัสกับสารตะกั่ว พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ ( r ) เท่ากับ -0.08 ถึง 0.15
website read here i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs redirect redirect
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
percent of women that cheat click how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
horny sex stories read reading sex stories
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ผู้ใช้แรงงาน, สุขภาพจิต, สภาวะสุขภาพจิต, mental health, labour

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002032

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต