เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง สำหรับประชาชนไทยด้วยคอมพิวเตอร์

 

ผู้วิจัย/Authors: สมชาย จักรพันธุ์ ม.ล., วันชัย ไชยสิทธิ์, ละเอียด ชูประยูร, สุจิตรา อุสาหะ, สุพิน พรพิพัฒน์กุล, อำไพ ทองเงิน, ชนิสา เวชวิรุฬห์,กาญจนา วณิชรมณีย์, อุษา ชูชาติ, นคร ศรีสุโข

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง สำหรับประชาชนไทยด้วยคอมพิวเตอร์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง สำหรับประชาชนไทย ให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของความเครียด โดยคณะวิจัยได้แบ่งแบบประเมินฯ และเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่มีความเครียด จำนวน 99 คน และกลุ่มที่ไม่มีความเครียด จำนวน 350 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. แบบประเมินฯ มีข้อคำถามที่สามารถจำแนกและชี้ถึงความเครียดได้ 20 ข้อ 2. การวิเคราะห์แบบประเมินฯ ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า = .8628 3. ค่าจุดตัดที่เหมาะสมของแบบประเมินคือ 17 คะแนน โดยให้ค่าความไวร้อยละ 70.4 ความจำเพาะร้อยละ 64.4 4. การแบ่งค่าคะแนนเพื่อชี้บ่งถึงระดับความเครียดได้ดังนี้ 30 - 60 คะแนน อยู่ในระดับเครียดสูงกว่าปกติมาก 26 - 29 คะแนน อยู่ในระดับเครียดสูงกว่าปกติปานกลาง 18 - 25 คะแนน อยู่ในระดับเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 6 - 17 คะแนน อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ 0 - 5 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติอย่างมาก
website link wife cheaters
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
lesbian sex stories click sex stories sites
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: ความเครียด, แบบประเมิน, เครียด, คอมพิวเตอร์, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002028

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต