เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคาดหวังของโรงพยาบาลชุมชนต่อบทบาทของ ศูนย์วิชาการสุขภาพจิต เขต 5

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญชัย นวมงคลวัฒนา, จริยา โสรธรณ์, ชิดชนก โอภาสวัฒนา

ชื่อเรื่อง/Title: ความคาดหวังของโรงพยาบาลชุมชนต่อบทบาทของ ศูนย์วิชาการสุขภาพจิต เขต 5

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความคิดเห็นของโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ต่อบทบาทของศูนย์วิชาการสุขภาพจิต เขต 5 ในแผน 8 (2540-2544) เครื่องมือในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง มีผู้บริหารทุกคน และผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต 3 คน จากทุก รพช. ของเขต 5 ซึ่งมี 78 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 390 คน และใช้โปรแกรม epi info วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของ รพช. ต่อบทบาทในภาพรวมของศูนย์วิชาการสุขภาพจิต เขต 5 นั้น อยู่ในระดับปานกลางและมาก คือร้อยละ 51.0 และ 49.0 ตามลำดับ และมีความคาดหวังในระดับมากต่อบทบาทด้านการสนับสนุนวิชาการ และการสนับสนุนสื่อสุขภาพจิตแก่ รพช. คิดเป็นร้อยละ 78.6 และ 58.9 ตามลำดับ นอกนี้ยังพบว่า รพช. ที่มีคลินิกสุขภาพจิตและ รพช. ที่ไม่มีคลินิกสุขภาพจะมีความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์วิชาการสุขภาพจิต เขต 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส่วนระดับความคาดหวังของ รพช. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่/รพช. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และนอกเขต/ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ใน รพช. / ผู้ที่เคยผ่านและไม่เคยผ่านการอบรมความรู้สุขภาพจิตนั้นพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
website cheat how often do women cheat on their husbands
wife cheaters infidelity open
why men have affairs redirect redirect
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
abortion personal stories site suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
why do husband cheat link when married men cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: ความคาดหวัง, สุขภาพจิต, โรงพยาบาลชุมชน, งานสุขภาพจิตชุมชน, จิตเวชชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002027

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต