เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการโรงเรียนตัวอย่างทางสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: อินทิรา พัวสกุล, ปทุมทิพย์ สุภานันท์, สุวัฒนา ศรีพื้นผล, เสาวนีย์ พัฒนอมร, จำเนียร สตาเขตร์, บัณฑิตย์ ศรไพศาล, วีณา อินทรียงค์

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการโรงเรียนตัวอย่างทางสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

โครงการโรงเรียนตัวอย่างทางสุขภาพจิตของศูนย์สุขวิทยาจิตมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เด็กในโรงเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการลักษณะเชิงทดลอง ในโรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ ระหว่างปี 2536 - 2538 ประกอบด้วย 1. การอบรมสัมมนาครูเรื่อง สุขภาพจิตและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่ครูทั้งโรงเรียน จำนวน 102 คน ปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน 2. การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพโดยเสริมสร้างวิธีการสื่อสารในเด็กวัยรุ่น แก่นักเรียนตัวแทนห้อง ม. 1 และ ม. 4 ปีละ 2 รุ่น ๆ ละ 24 คน รวม 144 คน 3. การวิจัยหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาเด็กวัยรุ่นกับความสัมพันธ์ในครอบครัว 4. การสัมมนาผู้ปกครองเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนเก่ง จัดให้แก่ พ่อ - แม่ ผู้ปกครองของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีละ 1 ครั้ง 5. การค้นหาและเฝ้าระวังเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาในระยะเริ่มแรก ด้วยการใช้แบบสำรวจปัญหาพฤติกรรม 6. การบรรยายพิเศษแก่ครู 7. การส่งเสริมเจตคติเพื่อป้องกันเอดส์ในเด็กนักเรียน ม.1 - ม.6 8. การนิเทศวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน 9. การจัดประชุมวิชาการร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน เมื่อโครงการสิ้นสุดในปีที่ 3 ทำการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเจตคติครู นักเรียน และผู้ปกครอง แบบสัมภาษณ์ครูที่ได้ให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ผลการประเมินพบว่าครู นักเรียน และผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีเจตคติต่อปัญหาและการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในระดับดี = 3.13, 3.10 และ 3.04 ตามลำดับ ส่วนตัวแปรด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ ทำงานการมีความรู้สุขภาพจิตก่อนเข้าอบรม การเคยให้ความช่วยเหลือด้านสุ่ขภาพจิตนักเรียนและประเภทของครู เพศ อายุ ระดับชั้นเรียนของนักเรียน ความเกี่ยวข้องในการเป็นบิดา มารดา หรือญาติ อาย ุเพศ การศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองไม่ทำให้เจตคติต่อปัญหาและการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแตกต่างกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 0.06 จากการสัมภาษณ์ครูผู้ให้การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์และรู้ปัญหาจริงของเด็ก (69.44%) อยากช่วยเหลือ (94.44%) และรู้สึกว่าเป็นไปได้ที่จะช่วยให้เด็กดีขึ้น (88.89%) ส่วนวิธีการช่วยเหลือครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการให้คำปรึกษาให้เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาและให้กำลังใจ (91.44%) หลังจากให้การช่วยเหลือแล้ว เด็กส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจต่อครู (69.44%) และมีครูส่วนใหญ่ระบุว่าได้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนักเรียนจากโครงการ (87.84%) ข้อเสนอแนะ กิจกรรมในการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนที่สำคัญคือ การพัฒนาความรู้สุขภาพจิตและทักษะการให้คำปรึกษาแก่ครู แต่จะต้องปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะกับแต่ละโรงเรียน และควรแสวงหาช่องทางอื่น ๆ อีก นอกจากครอบครัวและโรงเรียนเพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนักเรียน คือ องค์ของชุมชน เช่น กลุ่มผู้นำ หมู่บ้าน พระสงฆ์ กลุ่มแม่บ้าน และที่สำคัญงานสุขภาพจิตในโรงเรียนควรได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบายของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผลต่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
wife cheaters go open
spy phone free download spyware mobile texting spyware
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat link when married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: สุขภาพจิต, โครงการโรงเรียนตัวอย่างทางสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002023

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต