เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การหาความตรงของแบบวัดความเครียด เอส ที

 

ผู้วิจัย/Authors: สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, พิมพ์มาศ ตาปัญญา, วนิดา พุ่มไพศาลชัย

ชื่อเรื่อง/Title: การหาความตรงของแบบวัดความเครียด เอส ที

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อจะหาความตรงของแบบวัดความเครียด เอส ที ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดความเครียด Stress Audit Lyle H, Miller และคณะ แบบ ทดสอบ เอส ที จะประกอบด้วยข้อคำถาม 102 ข้อ แบ่งเป็นสามตอนคือ ตอนที่หนึ่งวัดความไวต่อความเครียด ตอนที่สองวัดสาเหตุที่มาของความเครียดในด้านการงาน ครอบครัว ส่วนตัว สังคม สิ่งแวดล้อมและการเงิน ตอนที่สามจะเป็นการวัดอาการของความเครียดในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเริ่มด้วยการแปลแบบวัดความเครียดเป็นภาษาไทยแล้วนำไปตรวจสอบความตรงทางด้านภาษาด้วยการแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ หาความตรงทางด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนำไปทดสอบกับข้าราชการครูจำนวน 30 คน แล้วนำมาปรับปรุงแบบวัดความเครียด จากนั้นนำแบบวัดที่ได้มาหาความตรงตามสภาพโดยเก็บข้อมูลในกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน เป็นชาย 56 คน หญิง 94 คน ควบคู่กับการวัดความเครียดของกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง อี เอ็ม จี (EMG-Electro myography) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า คะแนนรวมของแบบวัดความเครียด เอส ที มีความสัมพันธ์กับความเครียดของกล้ามเนื้อที่ได้จากการวัดด้วยเครื่อง อี เอ็ม จี (r = 0.417) อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (P<0.05) ส่วนความสัมพันธ์แต่ละตอนของแบบวัด พบว่า ความเครียดของกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กับความไวต่อความเครียด (r = 0.444) และ อาการของความเครียด (r = 0.460) อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) สามารถแบ่งระดับ่ คะแนนของความเครียดที่ได้จากแบบวัดแต่ละตอนเป็นระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับรุนแรง
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website why people cheat in marriage wife cheaters
why men have affairs redirect married men who cheat with men
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
My wife cheated on me click here all wives cheat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
spy phone free download android spy apps free texting spyware
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: การหาความตรงของแบบวัดความเครียด เอส ที, แบบวัด, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, แบบทดสอบ, psychology, test, stress test

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002019

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต