เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน

 

ผู้วิจัย/Authors: เบญจวรรณ สามสาลี

ชื่อเรื่อง/Title: ภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืนกระทำชำเรา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนที่ถูกศาลหรือตำรวจส่งมาตรวจสภาพจิต ณ โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรุงเทพฯ จำนวน 6 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแนวทางประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกด้านภูมิหลังครอบครัวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ฝึกฝนและพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างคำถาม และการสร้างรูปแบบในการสัมภาษณ์ ตลอดจนการทดลองใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดแฟ้ม การลงรหัสข้อมูล การแยกประเภทข้อมูล การสร้างแนวเรื่อง และการปรับแก้ไขแนวเรื่อง ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1. ภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน ที่เป็นปัจจัยให้เกิดพฤติกรรมข่มขืน ได้แก่ การได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย หรือเข้มงวดเกินไป การขาดระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกัน การไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนด้านสังคมและศีลธรรม หรือได้รับการอบรมสั่งสอนด้านสังคมและศีลธรรมภายหลังได้กระทำผิดแล้ว การถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากบิดา มารดา บิดามารดาหย่าร้าง หรือมีความขัดแย้งกันประจำ มารดาติดบุหรี่ สุรา การพนัน และเจ้าชู้ หรือบิดาเจ้าชู้ ติดสุรา การพนัน มีความรู้สึกไม่ชอบมารดาหรือบิดา และเป็นปรปักษ์กับบิดาหรือมารดา การทะเลาะวิวาทไม่ลงรอยกับพี่น้องเพศชาย การเอาเปรียบพี่น้องเพศหญิง ภรรยานอกใจหรือคนรักตีจาก การคบเพื่อนที่มีความประพฤติไม่ดี การเคยประกอบคดี พฤติกรรมที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม การมีอารมณ์เก็บกดและพฤติกรรมก้าวร้าว 2. มูลเหตุจูงใจในการก่อคดี ได้แก่ การคิดว่าผู้หญิงสมยอม ให้ท่า การโกรธแค้นผู้หญิงที่ทำให้อกหัก การเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวย การถูกชักจูงหรือเลียนแบบพฤติกรรมผู้อื่น
unfaithful spouse unfaithful husband
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
my wife cheated now what read women who cheat with married men
married men affairs go reasons why husbands cheat
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: ภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน, จิตวิทยา, คดี, ผู้ต้องหา, การตรวจสภาพจิต, การสัาภาษณ, psychology, family, mental status

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002018

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต