เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความรู้ เจตคติ และแรงสนับสนุนทางครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลนิติจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: ไพบูลย์ วงษ์ใหญ่, สุกัญญา กิจเครือ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความรู้ เจตคติ และแรงสนับสนุนทางครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ เจตคติ และแรงสนับสนุนทางครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของญาติผู้ป่วยนอกกับญาติผู้ป่วยใน ในเรื่องของความรู้ เจตคติ และแรงสนับสนุนทางครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ในเรื่องของความรู้ เจตคติ และแรงสนับสนุนทางครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ลักษณะทางครอบครัว ส่วนใหญ่มีโครงสร้างเป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยวการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของสมาชิกเป็นไปในด้านดี บุคคลที่ให้การดูแลความเป็นอยู่ภายในครอบครัว คือ แม่ และภรรยา อยู่ในระดับสูงสุด ร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ ลุง ป้า ยาย ย่า ร้อยละ 18.5 ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัวไม่ดี มีเรื่องทะเลาะกันเป็นประจำ มากที่สุดถึงร้อยละ 64.1 รองลงมามีสมาชิกที่ชอบเจ้ากี้เจ้าการในเรื่องของคนอื่นร้อยละ 26.1 ส่วนเรื่องรายได้ของครอบครัวอยู่ในลักษณะพอมีพอใช้ การศึกษาของสมาชิกภายในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี 2. ความรู้สุขภาพจิต ญาติผู้ป่วยจิตเวชมีความรู้สุขภาพจิตอยู่ในระดับดี สูงถึงร้อยละ 70 ในเรื่องที่ว่าผู้ป่วยควรงดดื่มสุราและใช้สารเสพติดทุกชนิด ในเรื่องควรมีการพูดคุยกับผู้ป่วยจะเป็นการเสริมกำลังใจและความมั่นใจให้เกิดกับผู้ป่วย รู้ว่าผู้ป่วยเมื่อขาดยานาน ๆ มักมีอาการกำเริบขึ้นอีก รู้เรื่องการฝึกควบคุมอารมณ์จะทำให้คนเรามีจิตใจเข้มแข็ง เรื่องผู้ป่วยต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งทุกวัน อย่าหยุดยาเอง เรื่องการปรึกษาคนใกล้ชิดเพื่อระบายความอึดอัดใจเป็นสิ่งที่ควรกระทำ แต่ยังมีญาติผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่รู้เรื่องเลยสูงถึงร้อยละ 90 เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้ามีเรื่องที่ไม่สบายใจไม่สามารถนำไปบอกผู้อื่นได้ เรื่องที่คิดว่าผู้ป่วยไม่สามารถนำไปบอกผู้อื่นได้ เรื่องที่คิดว่าผู้ป่วยไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับสังคมได้ คิดว่าผู้ป่วยไม่ควรเข้าสังคมใด ๆ กับผู้อื่น เพราะจะทำให้เกิดความวุ่นวาย เรื่องที่คิดว่าที่รักษาจนสามารถกลับบ้านได้แล้วควรให้นอนอย่างเดียว อีกเรื่องคือคิดว่าผู้ป่วยสุขภาพจิตดีหมายถึงผู้ที่มีอารมณ์ขัน ยิ้มได้ตลอดเวลา ส่วนการเปรียบความแตกต่างของญาติผู้ป่วยนอกกับญาติผู้ป่วยในเรื่องความรู้ เจตคติ และแรงสนับสนุนทางครอบครัวของญาติผู้ป่วยจิตเวช พบว่าญาติผู้ป่วยนอกที่ดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายกลับบ้านแล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวได้นานเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป โดยไม่ต้องพาผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำ มีความรู้ สุขภาพจิตดีกว่าญาติผู้ป่วยในที่ยังไม่จำหน่ายกลับบ้าน หรือจำหน่ายกลับบ้านแล้วแต่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ไม่ถึง 6 เดือนต้องกลับมารักษาซ้ำ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. เจตคติของญาติผู้ป่วยต่อผู้ป่วยจิตเวช พบว่าญาติผู้ป่วยจิตเวชมีเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.23 จากคะแนนแต้ม 57 คิดเป็นร้อยละ 7.6 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของญาติผู้ป่วยนอกกับญาติผู้ป่วยใน ในเรื่องเจตคติที่มีต่อผู้ป่วย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเจตคติ 4. แรงสนับสนุนทางครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวชต่อผู้ป่วยจิตเวช พบว่าครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชมีแรงสนับสนุนทางครอบครัวอยู่ในระดับต่ำ โดยมีค่าเฉลี่ย 1.29 จากคะแนนเต็ม 15 คิดเป็นร้อยละ 48.9 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างญาติผู้ป่วยนอกกับญาติผู้ป่วยในพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในเรื่อง ของแรงสนับสนุนทางครอบครัว 5. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้สุขภาพจิต เจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวช และแรงสนับสนุนทางครอบครัว โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างญาติผู้ป่วยนอกที่ดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายกลับบ้านแล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวได้นานเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป โดยไม่ต้องพาผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำ มีความรู้สุขภาพจิตดีกว่าญาติผู้ป่วยใน ซึ่งยังไม่จำหน่ายกลับบ้านหรือจำหน่ายกลับบ้านแล้วแต่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ไม่ถึง 6 เดือน ต้องกลับมารักษาซ้ำ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
click here read here what is infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
meet to cheat go why women cheat
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
why do husband cheat link when married men cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
married men affairs go reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
cheaters link all women cheat

Keywords: เจตคติ, ครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช, ครอบครัว, ผู้ป่วยจิตเวช, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002016

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต