เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการบริการบุคคลปัญญาอ่อนรับไว้ในโรงพยาบาลราชานุกูล ระยะสั้นเดือนมีนาคม 2539 ถึง เดือนพฤษภาคม 2539

 

ผู้วิจัย/Authors: เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์, ช่อทิพย์ วามะนะบุตร, จันทิมา จินตโกวิท, อรอนงค์ กิตติกัลยาวงศ์, รัตนาภรณ์ มีล่อง

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการบริการบุคคลปัญญาอ่อนรับไว้ในโรงพยาบาลราชานุกูล ระยะสั้นเดือนมีนาคม 2539 ถึง เดือนพฤษภาคม 2539

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลราชานุกูลจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่บุคคลปัญญาอ่อน ที่ไม่เคยรับมาก่อน โดยรับไว้ในแผนกผู้ป่วยใน ครั้งละ 50 คน ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการดูแลตนเอง และแบ่งเบาภาวะแก่ครอบครัว การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดบริการ โดยเปรียบเทียบความสามารถด้านการดูแลตนเองของบุคคลปัญญาอ่อน ความคาดหวังและความพึงพอใจของบิดามารดา เมื่อเริ่มต้นและหลังสิ้นสุดการรับบริการ 2. ศึกษาความสามารถและความคิดเห็นของบุคลากรด้านการรักษาพยาบาลต่อการจัดบริการ โดยมีรูปแบบการวิจัยไปข้างหน้า ชนิดพรรณนา (Descriptive Prospective design) ผลการวิจัย บุคคลปัญญาอ่อนได้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจำนวน 40 คน มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถด้านการช่วยเหลือตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความคาดหวังของบิดา มารดา เมื่อเริ่มต้นการบริการ จำนวน 38 คน ได้แก่ ช่วยลดภาระในการดูแลเด็ก และฝึกให้เด็กดูแลตนเองได้ดีขึ้น ร้อยละ 36.8 และ 97.4 ตามลำดับความคิดเห็นบิดา มารดา จำนวน 29 คน หลังสิ้นสุดการบริการได้แก่ ช่วยลดภาระในการดูแลเด็กและฝึกให้เด็กดูแลตนเองได้ดีขึ้น ร้อยละ 100 และ 96.6 ตามลำดับ ศึกษาบุคลากรด้านการรักษาพยาบาลจำนวน 132 คน ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ, พยาบาลเทคนิค, ผู้ช่วยเหลือคนไข้ โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ปฏิบัติงาน (จำนวน 102 คน) และกลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน (จำนวน 30 คน) แต่ละกลุ่มมีความคิดเห็น คือ ช่วยลดภาระของครอบครัว ร้อยละ 72.5 และ 66.7 ตามลำดับและทำให้เด็กมีพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือตนเองดีขึ้นร้อยละ 74.5 และ 66.7 ตามลำดับและทำให้เด็กมีพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือตนเองดีขึ้นร้อยละ 74.5 และ 60.0 ตามลำดับ และข้อเสนอแนะคือ ไม่ควรจัดบริการร้อยละ 6.9 และ 3.3 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ทาง สถิติไม่มีความแตกต่างกัน พยาบาลวิชาชีพ, พยาบาลเทคนิค และผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีความสามารถในการจัดบริการแก่บุคคลปัญญาอ่อนอย่างต่อเนื่องในชุมชน ร้อยละ 37.7 , 4.9 และ 4.0 ตามลำดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Chi-square มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.001) การศึกษาครั้งนี้จะสามารถช่วยเป็นแนวทางการจัดบริการบุคคลปัญญาอ่อนเพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์ในโครงการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนของกรมสุขภาพจิตต่อไป
why men have affairs website married men who cheat with men
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
reasons women cheat click how to cheat on wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: mental retardation, rehabilitation, service, MR, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, บริการ, ปัญญาอ่อน, ฟื้นฟูสมรรถภาพ, ภาวะปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002013

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต