เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้ ทัศนคติ และการดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: สาวิตรี สิทธิเวช, ลิษา ไกรคุ้ม, สุมาลี แตงเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ ทัศนคติ และการดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลจิตเวชนคราชสีมา จำแนกเป็นพยาบาลวิชาชีพ 29 คน พยาบาลเทคนิค 31 คน รวม 60 คน ทำการศึกษาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2538 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ผลของการศึกษาพบว่า 1. ด้านความรู้ พยาบาลมีประสบการณ์ ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คิดเป็นร้อยละ 73.3 และผ่านการอบรมการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัด คิดเป็นร้อยละ 23.3 โดยมีความรู้อยู่ในระดับต่ำ ปานกลาง และสูง เท่า ๆ กัน คือ คิดเป็น ร้อยละ 33.3 2. ด้านทัศนคติของพยาบาลต่อการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ ระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 31.7 3. ด้านพฤติกรรมในการดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาล ส่วนมากเฉลี่ยต่อเดือน เคยทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดโดยแสดงบทบาทเป็นผู้นำกลุ่ม ร้อยละ 63.3 บทบาท ผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม ร้อยละ 64.9 และบทบาทเป็นผู้สังเกตการณ์ ร้อยละ 68.3 โดยกิจกรรมที่ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสอนสุขศึกษา ร้อยละ 53.3 รองลงมาได้แก่ กลุ่มอ่านหนังสือและวิจารณ์าข่าว และกลุ่มนันทนาการบำบัด ร้อยละ 33.4 เท่ากัน สำหรับระดับพฤติกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 41.7 4. การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ในการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาล พบว่าประสบการณ์การทำงาน กลุ่มที่ทำงานในช่วง 1-8 ปี และ 9-15 ปี จะมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่ากลุ่มที่ทำงาน 16 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 5. การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของพยาบาล พบว่า วุฒิการศึกษาและการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน มีผลต่อค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 6. การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมในการดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาล ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่มีปัจจัยเกี่ยวกับงานแตกต่างกัน 7. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับงานกับระดับความรู้ ระดับทัศนคติ และระดับพฤติกรรมการดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาล พบว่า วุฒิการศึกษาและการดำรงตำแหน่งมีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 8. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาล พบว่า ระดับทัศนคติมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม การดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้กับระดับทัศนคติ และระหว่างระดับความรู้กับระดับพฤติกรรม ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในระดับองค์กร ควรให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง และมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมควรมุ่งเน้นทั้งความรู้เชิงทฤษฎี การนำความรู้ไปปฏิบัติ และการฟื้นฟูสภาวะจิตใจ และอารมณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นควรให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตามนิเทศอย่างต่อเนื่อง ในระดับบุคคลควรมีการกระจายบทบาทหน้าที่และประสานงานกัน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม
click here cheat on husband what is infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
link how many guys cheat why women cheat on husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
how to cheat on wife go why wife cheated
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: กลุ่มกิจกรรมบำบัด, ผู้ป่วยจิตเวช, พยาบาลจิตเวช, ทัศนคติ, attitude, psychiatric nurse, group therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002012

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต