เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้า หน้าที่ผ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนิติจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญเหลือ ชาญณรงค์, กัลนิกา ศรีวงศ์วรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้า หน้าที่ผ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลโรงยาบาลนิติจิตเวชกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลนิติจิตเวช จำนวน 104 คน ซึ่งเลือกโดยวิธีจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดความพึงพอใจ และแบบวัดความเครียดที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ 0.71 และ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดโดยการทดสอบด้วยไคสแควร์ ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลนิติจิตเวช มีระดับความเครียดปานกลาง 2. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทำงานสัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลนิติจิตเวชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วน ปัจจัยที่ไม่สัมพันธ์กับระดับความเครียด คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ประสบการณ์การทำงาน หน่วยงาน ภาวะครอบครัว รายได้ งานอื่นนอกเหนืองานราชการ
click here read here what is infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
i cheated on my husband now what read i cheated on my
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
why do husband cheat site when married men cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ระดับความเครียด, เครียด, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, พยาบาล, stress, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต