เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดในครอบครัวของสตรีวัยทำงานจากบริการสายด่วนสุขภาพจิต โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. 2529 และปี พ.ศ. 2539

 

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร รัตนวิทย์

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดในครอบครัวของสตรีวัยทำงานจากบริการสายด่วนสุขภาพจิต โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. 2529 และปี พ.ศ. 2539

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเคียดของสตรีวัยทำงานที่โทรศัพท์ปรึกษาบริการสายด่วนสุขภาพจิต ของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2529 และปี พ.ศ. 2539 ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร อะไรเป็นปัญหาสำคัญที่สุด ช่วงอายุใดโทรเข้ามาปรึกษามากที่สุด วิธีการ เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างสตรีวัยทำงาน อายุ 20 - 60 ปี ที่โทรเข้ามาปรึกษา ในปี 2529 และปี 2539 ปีละ 100 ราย จากระเบียนการปรึกษาทางโทรศัพท์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งกลุ่มออกเป็นช่วงอายุละ 10 ปี เปรียบเทียบประเด็นปัญหาความเครียด และช่วงอายุ ผลการวิจัย พบว่าเรื่องเครียดของสตรีวัยทำงานที่โทรศัพท์ปรึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก ในปี 2529 และปี 2539เป็นไปในทางเดียวกัน ได้แก่ ความเครียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กที่เป็นปัญหาทางจิตใจ เช่น ลูกเป็นเกย์, ปัสสาวะรดที่นอน ร้อยละ 25 เครียดกับปัญหาสุขภาพจิตบุคคลในครอบครัว เช่น น้องป่วยเข้าโรงพยาบาล อยากเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 18 ปัญหาชีวิต เช่น สามีมีภรรยาหลายคน เพศสัมพันธ์ อยากมีบุตร ช่วงอายุที่โทรเข้ามามากที่สุด 31-40 ปี ระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา ถึงปริญญาโท ในปี 2539 การศึกษาระดับสูงจะโทรเข้ามามากกว่าในปี 2529 จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นมากในปีหลังนี้ด้วย สรุป จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าในรอบ 10 ปี ของการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2529 และปี 2539 สตรีวัยทำงาน โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องเครียดในครอบครัวเป็นไปในทางเดียวกันตามลำดับ คือ เรื่องพฤติกรรมของลูกที่เป็นปัญหาทางจิตใจ ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวและตัวเอง อันดับสามคือ ปัญหาชีวิตคู่จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปีหลังอันมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงวิธีคลายเครียดในครอบครัวก็เปลี่ยนไป สตรีวัยทำงานพึ่งบริการสายด่วนมากขึ้น
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women who cheated read looking for affair
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
cheats read infidelity in marriage

Keywords: ความเครียด, family, hotline, psychiatry, stress, ครอบครัว, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, สตรี

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 201390002006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต