เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนิติจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพัตรา สกุลพันธุ์, วนิดา รัมมนต์, บุญยืน ศรียา

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาระดับความเครียดและปัจจัย ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ อาการเจ็บป่วยที่มาโรงพยาบาล และความเชื่อด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนิติจิตเวชหรือไม่อย่างไร เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขด้านบริการ การให้สุขศึกษาและเป็นแนวทางในการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยนอกที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปแบบทดสอบความเครียด และแบบสัมภาษณ์ความเชื่อด้านสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ร้อยละ 45 มี ความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง และอีกร้อยละ 41 มีความเครียดอยู่ในระดับเล็กน้อย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดพบว่า ความเชื่อด้านสุขภาพและอายุมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 และ 0.01 ตามลำดับ ส่วนตัวแปรนอกจากนั้นพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียด เมื่อนำตัวแปรมาวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่ศึกษาร่วมกันพยากรณ์ความเครียดของผู้ป่วยนอกได้ร้อยละ 12.0 โดยมีความสำคัญของตัวแปรตามลำดับ ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป การศึกษาระดับประถม อาการเหนื่อยอ่อนเพลียอาการนอนไม่หลับ รายได้ อายุ และความเชื่อด้านสุขภาพ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวสามารถนำไปสร้างสมการพยากรณ์ความเครียดของผู้ป่วยนอกได้
why men have affairs go redirect
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat on wife link why wife cheated
lesbian sex stories click sex stories sites
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: OPD, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยนอก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต