เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนิติจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: เจริญ แจ่มแจ้ง, เอมอร วัฒนสิทธิ์, ดวงจันทร์ บัวคลี่

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้ต้องการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนิติจิตเวช ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยใน 150 คน กระจายทุกตึก แต่ละตึกจับสลากผู้ป่วยตามหมายเลขเตียงแบบ 3 หมายเลข สุ่มมา 2 หมายเลย และสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีความเที่ยง 0.79 นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาร้อยละ หาตัวแปรแต่ละตัวที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจด้วยไคสแควร์ และวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบใส่ตัวแปรทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจมาก เกี่ยวกับการบริการในด้านการพูดจาเอาใจใส่และรับฟังความคิดเห็น แต่พอใจน้อยในเรื่องของความสะดวก ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องส้วม และการห้ามติดต่อโทรศัพท์กับญาติโดยตรง 2. ผู้ป่วยที่มีการศึกษามากกับผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลน้อยพอใจกับการบริหารมากกว่าผู้ป่วยที่มีการศึกษาน้อยและอยู่ในโรงพยาบาลนาน 3. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ จำนวนครั้งที่มารับบริการ การมีญาติมาเยี่ยม ประเภทผู้ป่วยที่มีคดี-ไม่มีคดี และวันที่อยู่ในโรงพยาบาล เป็นปัจจัยร่วมที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ โดยมีความแปรผันร่วมกัน ทำนายความพึงพอใจได้ร้อยละ 5.9
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat click how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
cheaters link all women cheat

Keywords: ้บริการผู้ป่วยใน, ความพึงพอใจ, จิตวิทยา, services, psychiatry, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต