เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคจิตของประชาชนในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริอร ฤทธิ์ไตรรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคจิตของประชาชนในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้ต้องการศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคจิตของประชาชนในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยการสัมภาษณ์ประชาชนที่จับสลากมา 1 หมู่บ้าน และสุ่มเลือกมาครึ่งหนึ่งแบบบ้านเว้นบ้าน ได้จำนวน 91 ครอบครัว แต่ละครอบครัวสุ่มเลือกผู้แทนที่มีอายุระหว่าง 16-74 ปี มา 1 คน นำผลมาวิเคราะห์ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และเปรียบเทียบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคจิตค่อนข้างสูง โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ความรู้นี้ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้และจำนวนคนในครอบครัวแตกต่างกัน มีความรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรคจิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79 ของคะแนนเต็ม ทัศนคติประชาชนที่มีคนในครอบครัวน้อย จะมีทัศนคติที่ดีกว่าประชาชนที่มีคนในครอบครัวมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
My wife cheated on me click all wives cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill open when to get abortion
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
how to cheat with a married woman open infidelity signs

Keywords: ทุศนคติ, โรคจิต, ประชาชน, จิตวิทยา, ความรู้เกี่ยวกับโรคจิต, attitude, psychiatry, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต