เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคจิตในโครงการธรรมะบำบัดของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: ละเอียด ปัญโญใหญ่, วัชนี หัตถพนม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคจิตในโครงการธรรมะบำบัดของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1, 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยจิตเวชในโครงการธรรมะบำบัด และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคะแนน ความรู้ด้านธรรมะของผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การบรรยายธรรมโดยพระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการที่กำหนดและแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการแสดงธรรม คือ ศีล 5 และหลักการแสวงหาทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ของผู้ป่วยจิตเวชเมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเข้ากลุ่มธรรมะบำบัด ผู้ป่วยจิตเวช เมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในด้านการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนความรู้ทั้งก่อนและหลังเข้าโครงการธรรมะบำบัด คือ ปัจจัยในเรื่องระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของผู้ป่วย
website link wife cheaters
click here cheat on husband what is infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is in the abortion pill website the morning after pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
reasons women cheat go how to cheat on wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat link how to spot a cheater
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: โครงการธรรมะบำบัด, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ศาสนาพุทธ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001126

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต