เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบประชุมสัมมนา

 

ผู้วิจัย/Authors: สุวดี ศรีวิเศษ, วัชนี หัตถพนม, สิริภัค สุขเสริม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบประชุมสัมมนา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ พบว่าญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาครบกระบวนการมีความรู้เรื่องโรคจิตเภท และการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นกว่าก่อนเข้าประชุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ญาติที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาครบกระบวนการก่อนประชุม 6 เดือน มารับยาต่อเนื่อง ร้อยละ 29.17 หลังประชุม 6 เดือน มารับยาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.67 ส่วนญาติที่มาร่วมประชุมสัมมนาไม่ครบกระบวนการ พบว่า ก่อนประชุม สัมมนา 6 เดือน มารับยาต่อเนื่องร้อยละ 16 หลังประชุมสัมมนา 6 เดือน มารับยาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือร้อยละ 20 และไม่มาติดต่อกับโรงพยาบาลอีกร้อยละ 40 เรื่องจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาผู้ป่วยในพบว่าก่อนการประชุมสัมมนา 6 เดือน ญาติผู้ป่วยที่เข้าประชุมสัมมนาครบกระบวนการ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 2 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.67 หลังประชุมสัมมนา 6 เดือน ผู้ป่วยไม่ได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน แต่รับยาที่แผนกผู้ป่วยนอกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.67 ส่วนญาติผู้ป่วยที่เข้าประชุมสัมมนาไม่ครบกระบวนการ ก่อนประชุมสัมมนา 6 เดือนมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 2 ครั้ง ร้อยละ 60 หลังประชุมสัมมนา 6 เดือน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 1 ครั้ง เท่ากับผู้ป่วยที่ไม่มาติดต่อกับโรงพยาบาลอีก คือร้อยละ 40
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
free abortion pill open when to get abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ญาติ, โรคจิต, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001125

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต