เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การถูกทำร้ายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: จุรัญ อึ้งสำราญ, วัชนี หัตถพนม

ชื่อเรื่อง/Title: การถูกทำร้ายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษาการถูกทำร้ายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ที่ถูกทำร้าย ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการถูกทำร้าย การช่วยเหลือตนเองขณะถูกทำร้าย และการช่วยเหลือจากหน่วยงาน ประชากรที่ทำการศึกษาได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ถูกทำร้ายโดยผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 41 ราย โดยศึกษาจากรายงานการถูกทำร้ายย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2537 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสำรวจข้อมูลที่สร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 4 หมวด หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ถูกทำร้าย 13 ข้อ หมวดที่ 3 รายละเอียดเกี่ยวข้องกับการถูกทำร้าย 7 ข้อ หมวดที่ 4 การช่วยเหลือตนเองขณะถูกทำร้ายและการช่วยเหลือจากหน่วยงาน 7 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ อายุระหว่าง 21-30 ปี ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ที่ถูกทำร้าย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคน ไข้เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาชีพเกษตรกรรม การวินิจฉัยเป็นโรคจิตเภท มีพฤติกรรมก้าวร้าว สาเหตุของการทำร้ายเจ้าหน้าที่เกิดจากอาการหลงผิด หวาดระแวง มีประวัติการเสพสารเสพติด และมีประวัติการทำร้ายตนเอง ผู้อื่น และทรัพย์สิน เกิดขึ้นในตึกแรกรับ ในช่วง 1 – 3 วันแรก จำนวนครั้งที่อยู่รักษาเป็นครั้งที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวข้องกับการถูกทำร้าย พบว่า ส่วนใหญ่เกิดในวันศุกร์ เดือนมกราคม และตุลาคม เวรเช้า ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.00 น. เกิดขึ้นในหอนอนผู้ป่วย วิธีการทำร้ายใช้ส่วนของร่างกาย ด้านการช่วยเหลือตนเองขณะถูกทำร้าย และการช่วยเหลือที่ได้รับจากหน่วยงาน พบว่าส่วนใหญ่ การจัดการกับสถานการณ์มีเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือ ผู้เผชิญเหตุการณ์บาดเจ็บเพียงคนเดียว และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การรักษารับยาไปรับประทานและทำแผล สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ การช่วยเหลือจากหน่วยงานได้ค่าบำรุงขวัญและกำลังใจ จากผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการป้องกันการเกิดพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยต่อเจ้าหน้าที่ และการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อไป
read go married and want to cheat
wife cheaters website open
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms click aid symptoms
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การถูกทำร้าย, ก้าวร้าว, ผู้ปวยโรคจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยใน, โรคจิต, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001124

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต