เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการให้การปรึกษา ณ คลินิกให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: รุจิรา จงสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการให้การปรึกษา ณ คลินิกให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1, 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ปัญหาของผู้มารับการปรึกษาและการช่วยเหลือ ณ คลินิกให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น โดยศึกษาย้อนหลังจากทะเบียนประวัติช่วงเดือน มกราคม –ธันวาคม 2537 ทุกราย จำนวน 151 รายให้การปรึกษา 179 ครั้ง ผลการศึกษา พบว่า ผู้มารับการปรึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 25-44 ปี เกินครึ่งสถานภาพสมรสโสดมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด สำหรับปัญหาที่มาขอรับการปรึกษาส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครัว 39.74 % รองลงมาเป็นโรคเอดส์ 30.46 % สำหรับการช่วยเหลือที่ให้แก่ผู้มารับการปรึกษาเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจ 40.40% จากผลการศึกษาที่ได้รับผู้ที่ทำหน้าที่ให้การปรึกษาในคลินิกควรมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและโรคเอดส์ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ให้การปรึกษาที่ดี
cheater marriage affairs go
cheaters wife affair read
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
why married men have affairs click married men cheat with men
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
how married men cheat open reasons why husband cheat
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: การให้การปรึกษา, ปรึกษา, ปัญหาทางจิตเวช, สุขภาพจิต, counseling, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001123

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต