เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 9 เดือน โดยการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่มารดา

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพล รุจิรพิพัฒน์, วชิระ เพ็งจันทร์, สมจิตต์ ลุประสงค์, อัญชลี ศิลาเกษ, สุภาพร ประดับสมุทร, ตติยา ทุมแสน

ชื่อเรื่อง/Title: การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 9 เดือน โดยการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่มารดา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัย “การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 9 เดือน โดยการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่มารดา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมด้านการเลี้ยงดูบุตรระหว่างมารดาที่ได้รับสุขภาพจิตศึกษา กับมารดาที่ไม่ได้รับสุขภาพจิตศึกษา และศึกษาเปรียบเทียบผลที่มีต่อเด็ก ระหว่างมารดาที่ได้รับสุขภาพจิตศึกษากับมารดาที่ไม่ได้รับสุขภาพจิตศึกษา ซึ่งผลการวิจัยจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำสื่อในการเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิด ถึง 9 เดือน ต่อไป ประชากรที่ศึกษาคือมารดาที่มีบุตรคนแรก อายุไม่เกิน 3 เดือนและมีบุตรมารับบริการครั้งแรกในคลินิกเด็กดี ในหน่วยบริการของรัฐ จำนวน 5 แห่ง ในเขตอำเภอเมือง เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท และเขตชนบท ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Multi Stage) ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 82 ราย เป็นกลุ่มทดลอง 39 ราย กลุ่มควบคุม 43 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผ่นพับวัคซีนใจ จำนวน 4 เล่ม คู่มือประเมินพัฒนาการทารกแรกเกิด ถึง 9 เดือนแบบประเมินความรู้และพฤติกรรมด้านการเลี้ยงดูบุตรของมารดา และแบบประเมินพัฒนาการเด็กซึ่งเครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้นโดยคณะผู้วิจัยได้มีการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliabilty) เก็บข้อมูลโดยคณะนักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยที่รับการชี้แจงรายละเอียด ในวิธีการเก็บข้อมูลอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t - test ผลการวิจัยในส่วนของข้อมูลทั่วไป พบว่า อายุของมารดาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.9 และ 60.5 ระดับการศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.3 และ 58.1 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 51.3 และ 44.2 การประเมินความรู้และพฤติกรรมของมารดา พบว่าก่อนการทดลองให้สุขภาพจิตศึกษา โดยแจกแผ่นพับนั้น ความรู้และพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันและหลังการทดลองให้สุขภาพจิตศึกษา โดยแจกแผ่นพับพบว่าความรู้และพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร ไม่แตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่าง ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการประเมินพัฒนาการบุตรอายุ 2 เดือน ก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และการประเมินพัฒนาการในช่วง 4 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือนหลังการทดลอง ไม่พบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเช่นกัน ซึ่งผลจากการวิจัยจะเป็นข้อมูลประกอบการผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่สุขภาพจิตศึกษาต่อไป
unfaithful spouse cheat husband
married affairs sites online why do wifes cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
spy phone free download spyware mobile texting spyware
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me

Keywords: ้สุขภาพจิต, เด็ก, พฤติกรรม, สุขภาพจิตศึกษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001044

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต