เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยโรคจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: ประไพศรี บูรณางกูร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยโรคจิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษา ความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยโรคจิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยโรคจิตในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา เน้นการศึกษาเฉพาะปัจจัยความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยโรคจิต ในด้านอาการและการดูแลผู้ป่วย กับด้านสังคมและเศรษฐกิจของญาติผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ญาติที่ใกล้ชิดและรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยโดยตรงขณะอยู่บ้าน การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 200 ราย เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 63 และเป็นเพศชายร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 30-40 ปี นับถือศาสนาพุทธ มีระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 - 6 สถานภาพสมรส คือ สมรสแล้วอยู่ด้วยกัน มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเป็นบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจมีรายรับและรายจ่ายพอดีกัน และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด ปัจจัยความวิตกกังวลของญาติต่อผู้ป่วยโรคจิตในด้านอาการและการดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับมาก 5 รายการ ระดับปานกลาง 8 รายการ และระดับน้อย 4 รายการโดยรายการที่มีความวิตกกังวลมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ห่วงใยต่อความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ลำบากใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีอาการ กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร ต้องตามใจและถนอมน้ำใจผู้ป่วยเสมอ และไม่ทราบว่าใครจะดูแลผู้ป่วยถ้าญาติต้องเสียชีวิต สำหรับปัจจัยความวิตกกังวลของญาติต่อผู้ป่วยโรคจิต ในด้านสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง 5 รายการ และระดับน้อย 9 รายการ โดยรายการที่มีความวิตกกังวลมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นค่าเดินทาง และค่ายาเมื่อพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ ญาติขาดรายได้เมื่อต้องพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ ญาติต้องเสียเวลาทำงานเพื่อพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ญาติหรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวต้องหยุดงานดูแลผู้ป่วยทำให้ขาดรายได้ และขาดรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วย
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: สุขภาพจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, วิตกกังวล, ความวิตกกังวล, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ญาติ, สังคม, anxiety, psychiatric patient, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

Code: 201380001043

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต