เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วยขณะอยู่รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: พรทิพย์ คงสัตย์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วยขณะอยู่รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษา การเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วย ขณะอยู่รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วยขณะอยู่รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเน้นการสำรวจปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2536 ถึง 30 กันยายน 2537 จำนวน 26 ราย เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุเป็นเพศชายมากถึงร้อยละ 69.23 เพศหญิงร้อยละ 30.77 ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Epileptic psychosis มากถึง ร้อยละ 30.78 จำนวนครั้งที่รับไว้รักษา เป็นรับไว้ครั้งแรกได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.30 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ พบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ที่พบมากที่สุด คือ เวียนศีรษะ ลื่นหกล้ม คิดเป็นร้อยละ 46.15 ตำแหน่งบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ผลจากการได้รับอุบัติเหตุต้องเย็บแผลมากถึงร้อยละ 88.46 ผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติสารเสพติดได้รับอุบัติเหตุมากถึงร้อยละ 42.31 รองลงมามีประวัติติดสุรา ร้อยละ 34.62 ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุส่วนมากไม่มีโรคประจำตัวทางกาย คิดเป็นร้อยละ 80.76 ได้รับยา Haldol 5 - 50 mg ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 26.92 เป็นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่มีอาการพูดพอรู้เรื่อง งง สับสน และการทรงตัวไม่ดีมีมากถึงร้อยละ 69.23 สถานที่เกิดอุบัติเหตุเกิดในห้องนอนมากถึงร้อยละ 69.23 เดือนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดมีเท่ากันถึง 5 เดือน คือ มกราคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และกันยายน คิดเป็น ร้อยละ 11.54 ของแต่ละเดือน วันที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มีเท่ากัน 2 วัน คือ วันจันทร์และวันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของแต่ละวัน เกิดในช่วงเวลา 16.00 - 24.00 น. มากที่สุด ร้อยละ 42.31 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในวันที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้ป่วยมากกว่า 81 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.93
unfaithful spouse unfaithful husband
website open i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
why men have affairs redirect redirect
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
how to cheat on wife go why wife cheated

Keywords: nurse, psychiatric nursing, การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, ปฏิบัติการพยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาล, อุบัติเหตุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

Code: 201380001042

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต