เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ 5 ส. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 

ผู้วิจัย/Authors: องุ่น พยุงธรรม, อุดม พงษ์วุฒิธรรม, เปรมฤดี สุทธิสารากร

ชื่อเรื่อง/Title: การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ 5 ส. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 ,10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลศรีธัญญามีนโยบายที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข ให้มีความสะอาดสะดวกรวดเร็วในการบริการและให้บริการด้วยรอยยิ้ม จึงได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้หลัก 5 ส. ซึ่งเริ่มอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/หัวหน้างาน และระดับผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2536 เป็นต้นมา ถึงเดือนพฤษภาคม 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ 5 ส. และสามารถนำความรู้ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไปใช้ในหน่วยงานได้ รวมทั้งเพื่อประสิทธิภาพในการเป็นสมาชิก 5 ส. ในหน่วยงาน และผลจากการดำเนินการทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และวิธีการของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ 5 ส. มากขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานได้รับการพัฒนาซึ่งส่งผลไปยังผู้รับบริการและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อบริการหน่วยงานมากขึ้น
click here read here what is infidelity
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
spy phone apps android go spyware for android phone
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat

Keywords: 5 ส, 5 ส., 5ส, 5ส., service, โรงพยาบาลจิตเวช, ประสิทธิภาพ, คุณภาพ, บริการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001040

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต