เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญพา ณ นคร

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 ,10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จำนวน 108 ราย เลือกกลุ่ม่ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ไค-สแควร์ ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้สูงอายุมพฤติกรรมการดูแลตนเองดีในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการดูแลตนเองโดยทั่วไปการดูแลตนเองตามพัฒนาการ และ ด้านการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ 2. ปัจจัยด้านประชากร ในเรื่องรายได้ปัจจุบันเฉลี่ยต่อเดือน และ การมีบุคคลที่พึ่งพาได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กัน
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
click here read here what is infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
unfaithful spouse cheat husband
My wife cheated on me click all wives cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
wife cheaters website open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
married men affairs go reasons why husbands cheat
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
cheaters link all women cheat

Keywords: พฤติกรรม, ผู้สูงอายุ, จิตวิทยา, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001039

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต