เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานการสนับสนุนงานสุขภาพจิตในงานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2537

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทนา รัตนากร

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานการสนับสนุนงานสุขภาพจิตในงานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2537

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลศรีธัญญาโดยกลุ่มงานจิตเวช และสุขภาพจิตชุมชน ได้จัดทำแผนงานการสนับสนุนงานสุขภาพจิตในงานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลมีความรู้ความสามารถ และทราบแนวทางการให้บริการงานสุขภาพจิตในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง โดยมีวิธีดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวประชาชนเขต อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ดำเนินการเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 2537 ผลการประเมิณสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ปริมาณงานตรงตามเป้าหมาย จากการศึกษาความพึงพอใจของการดำเนินงานจิตเวชในชุมชน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ/ตำบล โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนระดับกลางถึงมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดยาให้บริการผู้ป่วยจิตเวชผ่านทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการให้บริการสื่อสุขศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน การให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านแก่ญาติและครอบครัว การให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ส่วนเรื่องการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชนั้น มีความพึงพอใจระดับน้อยถึงมากด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ พบว่ามีความพึงพอใจระดับปานกลางถึงมาก เรื่องเทปความรู้สุขภาพจิตและวีดีโอมีความพึงพอใจระดับน้อยถึงปานกลาง ด้านความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานจิตเวชชุมชน ในด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยทุกกิจกรรม ด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการดำเนินงานจิตเวชในชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหา คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีปริมาณงานความรับผิดชอบมาก ทำให้ดำเนินงานด้านสุขภาพจิตได้น้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีปัญหาในการนัดประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมกับ ร.พ. ศรีธัญญาไม่มีรูปแบบชัดเจนในการให้บริการสุขภาพจิตในชุมชน ร.พ.ศรีธัญญาลงปฏิบัติงานในพื้นที่น้อยเกินไป ไม่มีนโยบายระดับกระทรวงให้ดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน และงานสุขภาพจิตไม่สามารถผสมผสานเข้ากับงานที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับผิดชอบในพื้นที่ได้
click here cheat on husband what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: งานสุขภาพจิต, สุขภาพจิตชุมชน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล, สุึขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001038

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต