เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนางานสุขภาพจิตในวัด

 

ผู้วิจัย/Authors: นิภา กังวานตระกูล, จริยา โสรธรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนางานสุขภาพจิตในวัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การพัฒนางานสุขภาพจิตในวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมสุขภาพจิต ในวัดโดยเล็งเห็นว่า วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เป็นแหล่งพักพิงทางจิตใจ โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนในการประกอบพิธีกรรม ปัดเป่าความทุกข์ทางใจของประชาชน จนอาจเรียกได้วา “พระ” คือจิตแพทย์ที่อยู่ในชุมชนดังนั้นโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาได้ตระหนักถึงบทบาทของพระสงฆ์อันสำคัญนี้ จึงได้พยายามนำบทบาทของพระสงฆ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพจิตในชุมชนในรูปแบบใหม่ คือ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตในวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมสุขภาพจิตในชุมชนในรูปแบบใหม่ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตในวัดซึ่งเป็นกิจกรรมสุขภาพจิตในวัดที่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง กิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตในวัดมี ดังนี้ 1) จัดนิทรรศการสุขภาพจิต 2) ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป โดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้การสนับสนุน 3) จัดปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพจิต 4) ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 5) แนะนำการรักษาต่อที่โรงพยาบาล กรณีที่มีอาการทางจิตรุนแรง 6) เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ปัจจุบัน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตในวัดนี้ได้เปิดดำเนินการไปแล้ว จำนวน 5 ศูนย์ โดยมีองค์กรทางศาสนาเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งสิ้น นับว่าเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมสุขภาพจิตในวัดที่เป็นรูปธรรมที่สุด ตั้งแต่มีการดำเนินงานสุขภาพจิตระหว่างวัด และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติอีกด้วย
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: community, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, ประเพณี, พุทธศาสนา, วัฒนธรรม, ศาสนา, ศาสนาพุทธ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001037

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต