เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลต่อการดำเนินการพัฒนางานสุขภาพจิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์

ชื่อเรื่อง/Title: การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลต่อการดำเนินการพัฒนางานสุขภาพจิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลต่อการดำเนินการพัฒนางานสุขภาพจิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ คือ 1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระดับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลกับการดำเนินการพัฒนางานสุขภาพจิต 2. ลำดับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในเรื่องการรักษาทางจิตเวช การค้นหาผู้ป่วยโรคจิต ปัญญาอ่อน ลมชัก การให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ และการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มาตรวัดการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจความแม่น และความน่าเชื่อถือได้ถูกนำมาเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชากรเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยตำบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 18 อำเภอ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 334 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลจากการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละเรื่อง อาทิ เช่น การรักษาทางจิตเวช Case Finding โรคจิต ปัญญาอ่อน ลมชัก และ การให้คำปรึกษาโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์กับการพัฒนางานสุขภาพจิต อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ส่วนลำดับการมีส่วนร่วมที่มีผลกับการพัฒนางานสุขภาพจิต คือ มีการส่วนร่วมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
percent of women that cheat link how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: งานสุขภาพจิต, สุขภาพจิตชุมชน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล, สุึขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001036

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต