เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาแบบประเมินความสามารถต่อสู้คดีในผู้ป่วยนิติจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: ทัศนีย์ ทัศนิยม, ทวีวรรณ บุปผาลา

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาแบบประเมินความสามารถต่อสู้คดีในผู้ป่วยนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แบบสัมภาษณ์การประเมินความสามารถต่อสู้คดีสำหรับคัดกรองผู้ป่วยนิติจิตเวชไปต่อสู้คดี ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบประเมินความสามารถต่อสู้คดี The McGarry Competence Assessment Instrument ซึ่งพิจารณาความสามารถต่อสู้คดีของจำเลย 13 ด้านแบบสัมภาษณ์นี้พัฒนาโดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ศาลส่งรักษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 จำนวน 15 คน กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่กระทำผิดคดีอาญาและนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณคดี จำนวน 15 คน และนำแบบสัมภาษณ์มาหาค่าความเที่ยงตรง (Reliability)ความตรง (Validity) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักเกณฑ์แต่ละด้านกับความสามารถต่อสู้คดี และศึกษาตัวทำนายความสามารถต่อสู้คดีในผู้ป่วยนิติจิตเวช ผลการวิจัยพบว่า แบบสัมภาษณ์การประเมินความสามารถต่อสู้คดีในผู้ป่วยนิติจิตเวชนี้ (1) มีค่าความเที่ยงตรงทั้งฉบับเท่ากับ .85 (2) มีค่าความตรงของแบบสัมภาษณ์ตามคุณสมบัติของเครื่องมือเพื่อใช้ในการวินิจฉัยหรือคัดกรองโดยใช้วิธีทดสอบเชิงระบาดวิทยาได้แก่ค่าความไว ร้อยละ 79 ค่าความจำเพาะ 50 เปอร์เซ็นต์ (3) หลักเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.720) ได้แก่ ความเข้าใจในกระบวนการศาลความตระหนักรู้ในข้อกล่าวหาและลำดับเหตุการณ์ของคดี ความสามารถในการประเมินบทบาทของบุคคลต่าง ๆ ในห้องพิจารณาคดี (4) กลุ่มอย่างตัวทำนายความสามารหถต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวชมีทั้งสิ้น 10 หลักเกณฑ์คือ ความเข้าใจในกระบวนการศาล ความสามารถในการประเมินบทบาทของบุคคลต่าง ๆ ในห้องพิจารณาคดี ความตระหนักรู้ความหนักเบาของโทษที่จะได้รับ ความตระหนักรู้ในข้อกล่าวหาและความสามารถในการลำดับเหตุการณ์ของคดี ความสามารถในการป้องกันตนเองตามกฎหมายและคุณภาพของการให้ปากคำกับทนายความสามารถในการเบิกความได้ตรงประเด็น ระดับของพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมความสามารถในการประเมินผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ความสามารถในการโต้แย้งข้อกล่าวหาของการสืบพยานฝ่ายโจทก์ มีการแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่จะต่อสู้คดีหรือรับสารภาพ ซึ่งสามารถร่วมกันทำนายความสามารถต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวชได้ถึงร้อยละ 51.9
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
cheats read infidelity in marriage
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ผู้ป่วยนิติจิตเวช, คดี, แบบประเมิน, จิตวิทยา, แบบทดสอบ, อาญา, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช, นิติจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008233

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข