เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้การปรึกษาก่อนสมรสต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

ผู้วิจัย/Authors: เพ็ญศณี หงศ์พานิช

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้การปรึกษาก่อนสมรสต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการให้บริการปรึกษาก่อนสมรส ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คู่สมรสที่มารับบริการที่คลินิกแนะแนวก่อนสมรส โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 82 คน ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผสม (eclectic counseling) ของธอร์น (Thorn) โดยเน้นการให้การปรึกษาทางสุขภาพ การให้การปรึกษาครั้งแรกเริ่มในวันที่มารับบริการวันแรก นัดมารับการปรึกษาครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 4 สัปดาห์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ทั้งก่อนและหลังการทดลอง หลังการสมรส 6 เดือน จะแยกส่งแบบสอบถามไปให้คู่สมรสแต่ละคนแยกกันตอบ แล้วส่งกลับทางไปรษณีย์ ผลการวิจัยพบว่าการให้บริการปรึกษาก่อนสมรส มีผลให้คู่สมรสเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรับรู้ต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถูกต้องดีขึ้นมากกว่าก่อนให้การปรึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของคู่สมรสส่วนใหญ่(ร้อยละ 94.7) อยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนสูงกว่าร้อยละ 85) นอกจากนั้นพบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งการรับรู้ต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผลการวิจัยนี้แสดงว่าการให้บริการปรึกษาก่อนสมรส โดยเน้นการให้การปรึกษาทางสุขภาพ มีผลช่วยให้คู่สมรสเกิดการรับรู้ต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถูกต้องดีขึ้น รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอันตรายและปัญหาต่าง ๆได้ดังนั้นจึงสมควรประยุกต์กระบวนการปรึกษาแนะแนวก่อนสมรสไปขยายใช้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ และคู่สมรสกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป
cheaters click here read
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
how to cheat on my husband site my wife cheated
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
women looking to cheat link when a husband cheats
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: การให้การปรึกษา, พฤติกรรม, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ปรึกษา, psychiatric nursing, counseling, behavior

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลราชวิถี

Code: 200430008232

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข