เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความชุกและภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา

 

ผู้วิจัย/Authors: ปริทรรศ ศิลากิจ, วนิดา พุ่มไพศาสตร์, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกและภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสำรวจความชุกของการติดสุราในคนไทย และภาวะสุขภาพจิตในความเครียด อาการซึมเศร้า ความคิดอยากฆ่าตัวตาย และความคิดอยากฆ่าผู้อื่น 2. และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดสุราในคนไทย วิธีการวิจัย 1. กลุ่มตัวอย่างจำนวน 7,789 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (multi-stage cluster sampling) จาก 12 เขตทางสาธารณสุขทั่วประเทศในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2541 กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย 34.3% เป็นหญิง 65.7% อายุอยู่ระหว่าง17-87 ปี (เฉลี่ย 38.9) สถานภาพสมรส 76.0% แต่งงานแล้ว 31.8% มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้น 64.8% มีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน 23.6% มีสถานะทางการเงินอยู่ในระดับไม่พอใช้ ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหรือต้องกู้ยืมจากคนอื่น 52.9% มีภาระต้องรับผิดชอบทางด้านการเงินต่อบุคคลอื่น 77.2% จะมีบ้านหรือที่ดินเป็นของตนเอง 71.8% อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง 75.1%จะมีคนอาศัยอยู่ในบ้านตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 2. เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบคัดกรอง CAGE แบบวัดความเครียดสวนปรุง แบบวัดอาการซึมเศร้าของ เบค แบบสำรวจความคิดอยากฆ่าตัวตายและคิดฆ่าผู้อื่น สถิติที่ใช้ Chi-square ผลการวิจัย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 9.3% อยู่ในเกณฑ์ติดสุราอีก 8..3% เข้าข่ายน่าสงสัย จังหวัด เขต หรือภาคที่แตกต่างกันจะมีอัตราการติดสุราต่างกัน (p<0.05) โดยจังหวัดที่มีอัตราการติดสุราสูงสุดคือ บุรีรัมย์ (13.7%) ต่ำสุดคือ อุบลราชธานี(2.8%) เขตที่ติดสุราสูงสุดคือเขต 3 (13.7%) ต่ำสุดคือเขต 11 (4.9%)ภาคที่ติดสุราสูงสุดคือภาคตะวันออก (13.7%) ต่ำสุดคือภาคใต้ (5.2%) 38.2% มีความเครียดอยู่ในระดับสูงถึงรุนแรง 38.1% มีอาการซึมเศร้าอยู่ในระดับที่ถือว่าควรจะไปพบแพทย์ 7.6% มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย 5.4% จะมีความคิดอยากฆ่าผู้อื่น โดยเมื่อมองเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่เกณฑ์ติดสุราแล้วพบว่า 51.2% ของคนที่ติดสุราจะมีความเครียดสูงอยู่ในระดับสูงถึงรุนแรง 48.6% มีอาการซึมเศร้าในระดับที่จะต้องไปพบแพทย์หรือผู้รู้ 11.9 % จะมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย 11.3% จะมีความคิดอยากฆ่าผู้อื่น ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดสุราคือ เพศชาย คนโสด ไม่มีบุตร การศึกษาระดับมัธยม หรือประกาศนียบัตร อาชีพกรรมกร สถานะการเงินไม่พอกินพอใช้ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องอาศัยญาติอยู่ ครอบครัวที่ทะเลาะถึงขั้นทำร้ายกัน ภาวะเครียดสูง ภาวะซึมเศร้าสูง การมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย และคิดอยากฆ่าผู้อื่น (p<0.05) สรุปและข้อเสนอแนะ อัตราการติดสุรามีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดและอาการซึมเศร้าสูง(p<0.05)อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งเมื่อมีปัญหาทางจิตใจขึ้นแล้วใช้การดื่มสุราเป็นทางออก ซึ่งเป็นวิธีการจดการกับปัญหาทางสุขภาพจิตในลักษณะที่อาจจะก่อปัญหาอย่างอื่นตามมาในภายหลัง ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตควรจะส่งเสริม ให้ประชาชนรู้จักนำวิธีการจดการกับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่สร้างสรรมาใช้ให้มากขึ้น
unfaithful spouse unfaithful husband
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
cheaters women who love to cheat all women cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ความชุก, สุขภาพจิต, สุรา, เหล้า, สารเสพติด, ยาเสพติด, ปัญหาทางจิตวเวช, จิตเวช, ระบาดวิทยา, จิตวิทยา, prevalence, psychiatry, mental health, alcohol, substance dependence

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008230

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข