เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการสำรวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยระดับจังหวัดในพื้นที่การสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตเขต 7

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการสำรวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยระดับจังหวัดในพื้นที่การสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

การสำรวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยระดับจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุข เขต 7 ปีงบประมาณ 2542 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจภาวะสขุภาพจิตคนไทยในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2542 ของกรมสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและขนาดของปัญหาสุขภาพจิตปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของบุคคลครอบครัวและชุมชนในแต่ละจังหวัด อีกทั้งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในแผนพัฒนาสุขภาพจิตตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ครึ่งแผน ตลอดจนเป็นการประเมินภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในระดับจังหวัด โดยคาดว่าจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษาแลฟื้นฟูสุขภาพจิตประชาชนได้อย่างสอดคล้องตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละจังหวัด พื้นที่ในการสำรวจประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาคัดขวางช่วงเวลาสำรวจในชุมชน ( Descriptive Cross-community Survey) ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2542 ทำการสุ่มตัวอย่างจากประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป โดย ทำการสุ่มแบบ2 ขั้นตอนในแต่ละจังหวัด ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 3,534 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคทางจิตเวช การติดยาและสารเสพติด การดื่มและการติดสุรา การฆ่าตัวตาย แบบสัมภาษณ์ปัญหาความทุกข์ใจ/ไม่สบายใจ/กลุ้มใจและการแก้ปัญหา การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ความสุขในชีวิต ภาระการดูแลผู้พึ่งพิง ผู้พิการและผู้สูงอายุ และเด็กพัฒนาการล่าช้าในครอบครัว ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของชุมชน การหย่าร้าง การทารุณกรรมเด็ก และความรุนแรงในครอบครัวทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ chi-square ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70 เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง45-59 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.9 ร้อยละ 75.4 มีการใช้สารเสพติดร้อยละ 0.3 มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มทีผสม แอลกอฮอล์ ร้อยละ30.8 โดยร้อยละ 76.6 เป็นการดื่มแบบนาน ๆ ครั้ง และร้อยละ 1.0 มีอาการมือสั่นหลังหยุดดื่มในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ53.7 มีเรื่องทุกข์ใจ/ไม่สบายใจ/กลุ้มใจ เรื่องที่ทำให้ทุกข์มากที่สุด คือ ปัญหาเศรษฐกิจ/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 48.7 และวิธีการแก้ปัญหาทุกข์ใจที่ใช้มากที่สุด คือ การพึ่งตนเอง คิดเป็นร้อยละ 59.7นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 0.1 มีความคิดฆ่าตัวตาย โดยเป็นการคิดเพียงอย่างเดียว ไม่ลงมือทำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีการใช้สารเสพติด ร้อยละ 1.0 โดยใช้ยาบ้า/ยาขยันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.6 มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 45.9 ซึ่งเป็นการดื่มแบบนาน ๆ ครั้ง ร้อยล ะ76.6 และร้อยละ 70.3 ครอบครัวร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนั้น ยังพบว่ามีสมาชิกในครอบครัวร้อยละ 0.5 มีการพูดถึงการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 1.1 มีความผิดปกติทางจิต ร้อยละ 8.3 เป็นผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยร้อยละ 30.1 เป็นภาระให้ต้องดูแลเป็นบางครั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุพบว่าร้อยละ 26.9 มีผู้สูงอายุในครอบครัว จำนวน 1 คน และเป็นภาระให้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดร้อยละ 50.3 สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุมีการรับรู้ตนเองได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ร้อยละ 44 และร้อยละ 0.5 มีเด็กพัฒนาการล่าช้าในครอบครัว ในด้านการรู้จักบริการสุขภาพจิตพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.7 รู้จักบริการให้คำปรึกษาในสถานบริการของรัฐ/เอกชนมากที่สุด โดยร้อยละ 10.4 เคยใช้บริการตรวจ/รักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิก สำหรับความคิดเห็นต่อข้อชี้วัดสุขภาพจิตดีถ้วนหน้าพบว่ามากร้อยละ 95 มีความเห็นว่าสภาพชุมชนน่าอยู่ รู้สึกมีความสุขและครอบครัวมีความสุข ปัญหาที่พบในชุมชนมากที่สุด คือปัญหาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 52.2 เมื่อเกิดปัญหาร้อยละ 38.4 ชุมชนแก้ไขปัญหาเอง ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่ติดกับบ้านกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีการหย่าร้างร้อยละ 5 มีการทะเลาะเบาะแว้ง ด่าทอระหว่างสามีภรรยา ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 94.1 มีการปฏิบัติต่อเด็กในครอบครัวดี
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, การสำรวจ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ศูนย์สุขภาพจิต เขต 7 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008228

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข